Банкеръ Daily

Кметът на район "Витоша" Теодор Петков обслужва частни интереси

Общината хариза стадиона в Драгалевци

S 250 461334ff e3e5 47bd b7b2 0b071c7f3b02
S 250 dbb19016 a279 442f 91ea f9ce4e76b1d7

Може ли частно дружество да се настани в огромен общински имот - една спортна база, собственост на Столичната община, да я ползва и да прибира такси от посетителите и

да не плаща нито лев на кметството

 Можеее... нямало  договор!  

Оказва се, че у нас всичко може. Случаят, за който става дума, е  с акционерното дружество "ДИТ груп", което се е настанило на общинския стадион в Драгалевци" и си го ползва.  Общоизвестен факт е, че то е притежание  на братята Ваклин и Румен Чандърови. Но от официалния  регистър на службата по вписвания става ясно, че на практика над 90 от акциите  на дружеството са собственост на регистрираното във Вадуц (Лихтенщайн)  дружество "Ене Естамблишмент". Според публикувания списък на акционерите в информационната система "Дакси", общият  капитал на дружеството е 6 492 600 лв., от които офшорката притежава акции на стойност 6 443 100 лв., а Румен Чандъров - за 49 500 лева.

Историята започва през далечната 2009-а, когато тогавашният ползвател на  стадиона - сдружение "Обединен спортен клуб Левски- Драгалевци" започва да търси начини  за изграждането и модернизирането на спортния обект. Две години по-рано  (на 28 декември 2007-а) гражданското съдружие, в което влизат четири спортни клуба по различни видове спорт, е подписало официален десетгодишен договор със собственика на имота - Столичната  община за ползване на разположения, на 60 дка стадион. Той  обаче има нужда от сериозен ремонт и инвестиция. Докато се търси  решение, изведнъж се появява представител на "ДИТ груп" , който убеждава хората от гражданското сдружение, че има интерес да направи детска спортна школа и е склонен да инвестира в обекта. Управителният съвет на сдружение "Обединен спортен клуб Левски - Драгалевци" взема решение да подпише  договор за създаване на гражданско дружество за съвместна експлоатация на обекта с "ДИТ груп", наречено "ДИТ спорт" (дружество, учредено  по закона за задълженията и договорите), като изричното условие в него е след изтичане на контракта всичко построено в обекта да остане собственост на Столичната община, както е по договора между кметството и "Обединен спортен клуб Левски -  Драгалевци".  Въз основа на този контракт  акционерното дружество се задължава  да възстанови и да разшири  неработещите по това време кортове, да направи ремонт на съблекалните и да изгради две маломерни футболни игрища, които по-късно да се ползват съвместно с титуляра по договора за общинския имот. В съответствие  с поетите по него ангажименти  хората от спортния клуб се ангажират да получат  всички разрешения за изграждането на обекта, откриват и свои партиди в ЧЕЗ и в "Софийска вода", които, естествено, са на името  на гражданското сдружение като  законен ползвател на имота.  А

акционерното дружество на практика се явява негов подизпълнител

Очевидно обаче тази роля с годините се е оказала съвсем недостатъчна на бизнесмените Чандърови и те са решили да се настанят  на обекта, но вече като негови собственици. За да реализират  намеренията си, те решават поетапно да отстранят титуляра по договора и се подготвят след изтичането на контракта (в края на миналата 2017 г.) да превземат обекта. Председателят на сдружението Стоян Стоянов твърди, че за неговите клубове няма място, тъй като графиците се запълват от клиенти на спортния обект, които си плащат за това. Липсват отчети за дейността на общото им дружество и се прави всичко възможно сдружението да бъде изгонено от обекта.

От гражданското сдружение виждат, че "съвместната им дейност"  вече придобива измеренията на индивидуална търговска дейност, и решават да прекратят този набег. Това е и причината преди повече от година официално да уведомят доскорошните си партньори, че  общата им работа е приключена. Но въпреки  че към този момент  те са единствените законни ползватели на стадиона и единствен титуляр по договора със Столичната  община, се оказват безсилни да ги извадят от обекта. За да  принудят "завоевателите" да напуснат, те предприемат действия за спирането на електрозахранването и водоснабдяването на обекта. В същото време обаче  бизнесмените пък намират солидна подкрепа в лицето на кмета на район "Витоша"  Теодор Петков. Той не е собственик на стадиона, но  бързо решава въпроса за собствеността му. На 25 януари Петков пуска заявление до ЧЕЗ, забележете! - от името на... сдружение "Обединен спортен клуб Левски - Драгалевци" за промяна в титуляра на партидата за електроснабдяването, като я прехвърля на името на район "Витоша". И вече  като нов титуляр пуска тока в обекта (в. "БАНКЕРЪ"  притежава копие на това заявление, което носи подписа на кмета и печата на районната администрация). Според юристи  това действие е извършено в абсолютно нарушение на закона, тъй като единствено собственикът на обекта (в случая Столичната община) има право да поиска такава промяна, и то от собствено име, а не от името на своя наемател... Но българската администрация не държи на подробностите. Включително и на тези, че  към този момент  Петков не е имал официално пълномощно да се разпорежда с партидите  нито на гражданското сдружение - като наемател на имота, нито от собственика му.

Пред в. "БАНКЕРЪ" самият Петков обясни, че него не го интересували споровете между доскорошните съдружници, а е направил всичко това, за да "спаси" работата на стадиона.  На изрично зададения от нас въпрос кой в този случай плаща тока на обекта районният началник обясни, че неговата администрация го е платила, но само... в първия месец. После финансовите ангажименти са  поети от  "ДИТ".

Договорът със спортните клубове приключва в края на миналата година, но и до ден днешен частното дружество продължава да владее имота, без да има договор със собственика - Столичната община. Когато попитахме кмета на какво правно основание едно частно дружество владее общински имот, той ни обясни, че "прави всичко в името на гражданите" на Драгалевци.  Самият той, месец преди да изтече  срокът на договора, бил изпратил официално писмо до Столичната община, за да се предприемат действия по "изземването" на имота от предишния му наемател и да започне  подготовка на "процедура по приемането" му от общината.  Датата на получаването на това писмо, според официалния печат на Столичната община,  е 11 декември 2017 година.

Така или иначе, повече от три месеца по-късно  нито е съставен протокол за приемането на обекта, нито е подписван договор със сегашния му ползвател  "ДИТ груп".

С официално писмо зададохме въпроси и към Столичната община, за да ни обяснят на какво основание общинският обект  го  ползва  частна фирма. От пресцентъра й не се ангажираха да ни отговорят писмено, а само ни съобщиха, че кметът Петков вече ни е обяснил случая. В момента  вървяла процедура по издаването на нов акт за общинска собственост, тъй като 60-те декара  на стадиона през години са  намалели до 56 дка и трябвало този акт да бъде вписан и да се извади нова кадастрална скица на имота. Едва тогава щяло да се вземе решение  по какъв начин да бъде отдаден стадионът на следващия си ползвател. Никой  обаче и дума не посмя да продума за статута на тези, които го ползват в момента.

Що се отнася до това "намаляване" на терена

то също се оказа прелюбопитно.

Една част от него е отчуждена, за да бъде изградена улица покрай реката, друга обаче е възстановена собственост на наследници в границите на самия общински имот. Решението за възстановяване е взето от общинската Комисия по земеделие и гори на 17 април 2013-а (№9020), въпреки че този парцел е отчужден по решение на тогавашния Столичен общински народен съвет  и е заплатен от съществуващия по това време  Клуб за физкултура и спорт "Драгалевци" (платежно нареждане № 185/І 3920) , за да бъде изграден стадион. Само два месеца след като 1220  кв. м от целия имот е "възстановен" на наследници те сключват сделка именно с "ДИТ груп", като продават прясно получената си собственост за 66 хил. лева. Така частното акционерно дружество се превръща в съсобственик на терена. Всички тези действия недвусмислено говорят за целта на това изкупуване. 

Опитахме се да разберем  какво предложение към общинския съвет смята да направи и кметът  на район "Витоша", който е длъжен да даде становище за начина на ползване на обекта. Той се измъкна с репликата: "Аз може и да предлагам, но общинският съвет решава.“  Да, съветът  решава, но в момента такова решение няма, а стадионът работи на пълни обороти.

Междувременно си направихме труда да разберем

на какви цени работи спортният комплекс?

И кой прибира парите от таксите. Оказа се, че кафенето е единственото, което издава касови бонове, и то от  името на... "ДИТ груп" (виж факсимилето).

Хората, които ползват услугите на тенис кортовете, не получават никакъв финансов документ  за ползваните от тях услуги.  Очевидно разтревожени от нашия интерес към случващото се, в "подходящо издание" се появи възторжена публикация  под заглавие "ДИТ спорт изгради база слънце за над 400 деца". В текста  подробно се описват направените милионни инвестиции в обекта от "ДИТ груп" с толкова "благородна цел", а сега някой (имат предвид титуляра по предишния договор  - сдружение "Обединен спортен клуб Левски - Драгалевци"), им пречел да продължат дейността си...?!  

В същото време в официалната страница на "ДИТ спорт" в интернет  единствената записана цена на услуга е тази за ползването на малките футболни игрища, която е 70-100 лв. на час. Големият футболен терен пък се търгувал от 400 до 600 лева.

Цена за ползването на кортовете  никъде не е обявена. Но хора, които играят там, ни съобщиха, че става дума за 15 лв. на час за открит корт и 25-30 лв. за закрит.  Опитът   наше поставено лице да си запише час за корта, се оказа полунеуспешен, тъй като  свободен такъв имаше едва за следващата  седмица. Нашето момиче обаче се оказа настоятелно и все пак успя да се вреди и да играе 50 мин. и да си плати цената на корта. Касова бележка  обаче  не получи.

Свързахме се с Ваклин Чандъров - в качеството му на управител на "ДИТ спорт", за да го попитаме защо няма ценоразпис на обекта. Той каза, че не знаел защо не са издали касов бон за ползването на корта с думите - "тези там си правят каквото искат"... На нас данъчните са ни правили десетки проверки  и всичко си е, както трябва, добави той.

Какво е това "както трябва"

също не е ясно, тъй като обичайно няма обект, в който да се предоставя някаква услуга и той да  няма официално обявен ценоразпис.

В същото време Чандъров не можа да даде смислен отговор на въпроса - на основание на  какъв договор ползват имота, и се позова на стария (и на практика прекратен договор между "ДИТ груп" и  сдружение "Обединен спортен клуб Левски - Драгалевци").  Раздразнен от нашите въпроси, Чандъров ни попита  какво предлагаме - да оставят обекта безстопанствен и неохраняван, за да бъде разграбен?!

Определено не пледираме за такова нещо. Но  със сигурност знаем, че когато се ползва общински имот, то това трябва да става на основание на някакъв документ. И не само ние, това го изисква законът.  А ако липсва подобен договор, ангажиментът  за поддръжката на всеки обект  е  на собственика на имота.  

Що се отнася до тези 400 деца, които тренират там, те също не са освободени от такси. Родители, които съвсем резонно не  искат да бъдат цитирани  имената  им, ни разказаха, че  за подготовката на  децата си заплащат по  80 лв. на месец. Освен това родителите се бъркат допълнително с по още 240 лв. годишно за екипировка. Така че - ако се направи  сметка, само от "безвъзмездното" обучение на тези афиширани 400 бъдещите футболисти  месечно дружеството прибира поне по 32 хил. лева.  Не се наемаме да правим други  сметки - например за  парите, които идват  от корта. Запознати с тази дейност обаче твърдят, че  става дума за поне 200 хил. лв. годишно.

Чандъров поясни, че сдружението  "Обединен спортен клуб Левски - Драгалевци" нямало свои състезатели, така че не виждал защо то трябва да предявява  претенции към базата.

Хората от  гражданското сдружение обаче не мислят така. Точно обратното  - до кмета на София и до председателя на Столичния общински съвет са  отправени внесени писма, подписани от  елитни български спортисти, които подкрепят идеята  стадионът  да се стопанисва  именно от гражданското сдружение, а не от търговското  дружество.

А председателят на сдружението  "Обединен спортен клуб Левски - Драгалевци"  Стоян Стоянов  задава основателен въпрос: нали точно ние  бяхме тези, които се съгласихме  "ДИТ  груп" да участват във възстановяването на стадиона и  им предоставихме  възможността да работят там на основание на нашия договор  със Столичната община. Защо  и как сега ние се оказваме "излишни"?!

Естествено, Стоянов едва ли ще получи смислен отговор на този въпрос, поне няма да е сега. Но както се казва, там, където играят парите, въпросите на гражданите не се чуват.

Все някога  на Столичния общински съвет ще му се наложи да вземе решение как да стопанисва собствения си имот - дали ще го отдава с конкурс, или ще го предоставя безвъзмездно на някого. Историята около него подсказва, че отсега може да се предположи и кой точно ще го получи.

А дотогава очевидно кметът на район "Витоша"  ще продължава да го харизва безплатно. А по неговите думи и той играел  на този стадион...

Facebook logo
Бъдете с нас и във