Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общият среден доход на лице от домакинство е 1 281 лв.

1 281 лв. и спрямо същия период на 2016 г. се повишава с 3.5%. Това съобщиха от Националния статистически институт. В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (55.5%), следван от доходите от пенсии (29.1%), от самостоятелна заетост (5.6%) и от социални обезщетения и помощи (3.2%). Спрямо първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на дохода от работна заплата намалява с 1.6 процентни пункта, а доходът от пенсии нараства с 2.6 процентни пункта. 

В номинално изражение през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. доходите средно на лице от домакинство по източници на доход се променят, както следва:

• Доходът от работна заплата нараства от 706 на 710 лв. (с 0.6%).
• Доходите от пенсии нарастват от 328 на 372 лв. (с 13.7%).
• Доходът от самостоятелна заетост намалява от 81 на 72 лв. (с 11.5%).
• Доходите от социални обезщетения и помощи нарастват от 36 на 40 лв. (с 12.8%). 

През първото тримесечие на 2017 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 99.5%, а делът на дохода от натура е 0.5%.

Разходи на домакинствата

Общият разход на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. е 1 133 лв. и се увеличава с 2.1% спрямо същото тримесечие на 2016 година. 

В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (30.5%), следвани от разходите за жилище (20.1%), данъци и социални осигуровки (13.4%) и разходите за транспорт и съобщения (11.0%).

Спрямо първото тримесечие на 2016 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намаляват с 0.6 процентни пункта, за транспорт и съобщения - с 1.0 процентен пункт, а се увеличават разходите за жилище с 2.0 процентни пункта.

Като абсолютни стойности през първото тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на 2016 г. разходите средно на лице от домакинство по някои видове разходи се променят, както следва:

• Нарастват разходите за:
- храна и безалкохолни напитки - от 345 на 346 лв. (с 0.3%);
- жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) - от 200 на 228 лв. (с 13.7%);
- здравеопазване - от 62 на 67 лв. (с 6.8%);
- алкохолни напитки и цигари - от 47 на 50 лв. (с 6.4%).

• Намаляват разходите за:
- транспорт и съобщения - от 134 на 125 лв. (с 6.6%);
- разнообразни стоки и услуги - от 50 на 47 лв. (със 7.2%).

Потребление на домакинствата

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство през първото тримесечие на 2017 г. не се променя съществено спрямо същото тримесечие на 2016 година. Увеличава се потреблението на яйца - от 33 на 34 бр., и на кисело мляко - от 6.2 на 6.4 килограма. 

По-съществено намалява потреблението на зеленчуци - от 10.4 на 9.1 кг, на плодове - от 10.4 на 9.9 кг, и на прясно мляко - от 4.7 на 4.2 литра.

Facebook logo
Бъдете с нас и във