Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Общият показател на бизнес климата нараства

През януари 2019 г. общият показател на бизнес климата нараства с 1.9 пункта в сравнение с декември 2018 г., което се дължи на подобрения бизнес климат в промишлеността, строителството и сектора на услугите. Това сочат данните на Националния статистически институт.

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 4.1 пункта главно поради по-оптимистичните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно и прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца се подобряват.

Основните фактори, затрудняващи дейността, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда и недостига на работна сила.

Относно продажните цени в промишлеността анкетата регистрира известни очаквания за увеличение, макар преобладаващата част от мениджърите да предвиждат те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ се повишава с 1.2 пункта, което се дължи на по-благоприятните очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Производственият график е осигурен с договори за по-голям период от време в сравнение с три месеца по-рано - 5.6 месеца при 5.3 за октомври 2018 година.

В следващата половин година стопанските ръководители очакват и увеличение на новите поръчки в строителството, което според тях ще доведе и до активизиране на дейността в краткосрочен план.

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки за развитието на бизнеса.

По отношение на продажните цени в строителството очакванията на мениджърите са за запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.7 пункта в резултат на по-неблагоприятните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Мненията им относно обема на продажбите и поръчките към доставчиците както от вътрешния, така и от външния пазар през следващите три месеца също са по-резервирани.

Най-сериозният проблем, затрудняващ дейността на предприятията, остава конкуренцията в бранша, следван от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Търговците на дребно не предвиждат повишение на продажните цени през следващите три месеца.

Услуги

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ нараства с 1.2 пункта главно поради подобрените очаквания на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. По-оптимистични са и прогнозите им по отношение на търсенето на услуги през следващите три месеца.

Основните пречки за бизнеса остават свързани с конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда.

Относно продажните цени в сектора на услугите по-голяма част от мениджърите очакват запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Facebook logo
Бъдете с нас и във