Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ОБНОВИХА ТЕКУЩО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН

Длъжник, който стане неплатежоспособен или свръхзадължен, е длъжен в 30-дневен срок да поиска откриване на производство по несъстоятелност. Това предвиждат промените в Търговския закон, приети от парламента на 26 април. Досега този срок беше 15 дни. Молбата за откриване на такова производство трябва да подаде длъжникът, негов наследник, орган на управление или представител, съответно ликвидаторът на търговското дружество или неограничено отговорен съдружник в него. Депутатите записаха още, че неплатежоспособен е търговец, който не е в състояние да изпълни паричното си задължение по търговска сделка или публичноправно задължение към държавата и общините, свързано с търговската му дейност, или задължение по частно държавно вземане.
Неплатежоспособността е налице, когато длъжникът е спрял да плаща, но и когато длъжникът е платил или е в състояние да плати частично или изцяло само вземанията на отделни кредитори, прие парламентът. Подаването на молба за откриване на производство по несъстоятелност от кредитор ще прекъсва давността за вземането, на което длъжникът основава молбата си за откриване на производство по несъстоятелност, решиха депутатите.
Когато наличното имущество е недостатъчно за покриване на първоначалните разноски и ако разноските не са предплатени, съдът обявява неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността, определя началната й дата, открива производството по несъстоятелност, допуска обезпечение чрез налагане на запор, възбрана и други обезпечителни мерки, постановява прекратяване на дейността на предприятието, обявява длъжника в несъстоятелност и спира производството. В този случай съдът не постановява заличаване на търговеца от търговския регистър.
Спряното производство по несъстоятелност ще може да бъде възобновено в срок до една година от вписване на решението на съда по молба на длъжника или на някой от кредиторите. Възобновяване ще се допуска, ако молителят удостовери, че е е открито имущество, собственост на длъжника, достатъчно да покрие началните разноски или ако депозира необходимата сума за предплащането им.
Депутатите решиха, че след откриването на производство по несъстоятелност е недопустимо да се образуват и други съдебни и арбитражни производства по имуществени граждански или търговски дела срещу длъжника, освен по искове за защита на правата на трети лица, които са собственици на вещи, влизащи в масата на несъстоятелността, както и за трудови спорове.
Синдикът ще изготвя обявление за продажба на имуществените права от масата на несъстоятелността, в което ще посочва данни за длъжника, ще включва описание на имуществото, реда и начина на продажба, мястото и деня, в които ще се извърши тя, крайния срок за приемане на предложенията в рамките на деня и оценката на имуществото, което ще се продава. Той ще трябва да постави обявлението на видно място в сградата на общината, където е регистриран длъжникът и в сградата, където е адресът на управление на длъжника в срок, не по-кратък от 14 дни преди посочения в обявлението ден.
Ако на наддаването не са се явили кандидати или не са направени валидни предложения за покупка или, ако обявеният за купувач не е внесъл предложената цена, се провежда нова продажба чрез търг с явно наддаване при начална цена в размер на 80 на сто от оценката. По предложение на синдика съдът по несъстоятелността може да разреши продажбата да се извърши чрез пряко договаряне или чрез посредник. До това се прибягва, когато вещите и имуществените права като цяло, обособената част или отделната вещ или имуществено право са предложени за продажба, но тя не е извършена, не се е явил, защото купувач или явил се купувач се е отказал. В тези случаи продажната цена може да бъде и по-ниска от 80 на сто от оценката и ще се определя по реда на Гражданско процесуалния кодекс. В закона е записано, че задължение на съда е да се произнесе по предложението на синдика в деня, когато то е депозирано в съда или най-късно в следващия работен ден.
С приетите промени съдът по несъстоятелността е задължен да предоставя достъп до данни за производството по несъстоятелност посредством извършване на писмени и устни справки, по ИНТЕРНЕТ, включително и чрез подходящи технически средства в сградата на съда.
Депутатите решиха производствата по несъстоятелност, които не са приключили до влизането в сила на измененията, да бъдат приключени според новата уредба.

Facebook logo
Бъдете с нас и във