Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Обмисля се ново подземно газово хранилище у нас

В Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД* за периода 2021-2030 г. са предвидени и проекти за развитие на инфраструктурата на дружеството, които са в ранен етап на развитие.

За гарантиране сигурността на доставките и стимулиране либерализацията на газовия пазар, в България се планира проучване на възможностите за изграждане на ново газово хранилище, пише в документа.

Развитието на газовата инфраструктура в региона, включително проектите от Южния газов коридор, планираните междусистемни газови връзки и други големи трансгранични газови проекти, налагат  необходимостта в дългосрочен аспект от осигуряването на допълнителен капацитет за съхранение и респективно обосновават изпълнението на проекти за нови газохранилища.

В съчетание с действащото подземно газово хранилище „Чирен”, едно ново хранилище ще обслужва както националния, така и регионалния газов пазар - след планираното изграждане на междусистемните връзки със съседните страни (напр. със Сърбия и Република Северна Македония). То би могло да бъде изградено в подходяща геоложка структура - в изтощени газови находища (на сушата или в морето), в солни тела (каверни) или във водоносен пласт.

От компанията обаче заявяват, че следва да се има предвид, че изграждането на едно ново подземно газово хранилище - от началото на геолого-проучвателните дейности до влизането му в редовна експлоатация - би отнело значителен период от време.

___________

*Държавната компания е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България и съгласно Закона за енергетиката Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява този документ, като наблюдава и контролира изпълнението му. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във