Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Облекчени режими за инвеститорите

Няма инвеститор, престрашил се да играе във филма "Строителство", който не се е сблъскал с безумна бумащина и стотици проблеми.Три закона - за устройство на територията, за черноморското крайбрежие и за устройството и застрояването на Столичната община ще бъдат ремонтирани в пакет, за да облекчат стотиците административни режими, включени в тях. И това не е плод на "прозрение", проблеснало в главите на нашите законотворци. В последните години те "ремонтираха" тези закони поне десетина пъти. Решението: част от тези административни режими да отидат в архива, е по настояване на Европа.

Логично е тук да се запитаме: защо се плащат десетки часове парламентарно време (за заплати и всевъзможни други екстри) на депутатското войнство, след като всички досегашни промени в тях са правени в угода някому, без да са в съзвучие с европейското законодателство?

Най-сериозен ще е ремонтът на Закона за устройство на територията. Проектът за неговото изменение и допълнение е водещ в пакета законопроекти, чиято обща цел е да се облекчи административното регулиране на инвестиционния процес. От  мотивите става ясно, че това може да се постигне, като се отменят или облекчат регулаторните режими. Но облекченията в никакъв случай нямало да намалят нивото на

защита на публичния интерес

на правата на гражданите, както и на опазването на околната среда, човешкото здраве и природните ресурси, твърдят вносителите на законовите промени от Министерския съвет. Да рече човек, че досега е имало някаква защита на публичния интерес.

Това, което вносителите на поправките отчитат като голям плюс, е, че те ще се изпълняват и по електронен път.

Проектът за намаляване на административната тежест в устройственото планиране се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет 2007-2013". При анализа на действащия Закон за устройство на територията (ЗУТ) е станало ясно, че в него са включени повече от 150 административни режима. От тях 18 се отнасят само за първия етап за реализация на бъдеща инвестиция - "определяне на територия и разрешаване изработването на подробни устройствени планове (ПУП)" . Още толкова са за втория - "съгласуване, приемане и влизане в сила на ПУП". Двадесет и два пък са режимите  в последния (пети етап) "изпълнение на строителството и въвеждане на обектите в експлоатация". Най-многобройни, 61 режима, са във възловия етап 4-и - "одобряване на инвестиционните проекти и разрешаване на строителството“ и 18 режима са в етап 3 - "разрешаване на инвестиционното проектиране и съгласуване на инвестиционните проекти". В тези бройки се включват и режимите за преместваемите обекти.

Важно изменение е, че застрояването без промяна на предназначението в поземлените имоти  ще се разрешава чрез единните процедури в едно административно производство. С тях се облекчава и внася яснота за законосъобразните изисквания при извършване на допълнително застрояване и строителство на огради, съответно временното строителство. Установените проблеми в регулацията на преместваемите обекти и елементи на градското обзавеждане също са обект на внимание, като при извършения анализ на редица приети от общинските съвети наредби е установено

въвеждане на неоправдани изисквания

които не само създават множество затруднения, но и абсолютно недопустимо въвеждат условия, за които дори няма оторизация от закона.

Нов момент е допълването на правилата, създаващи общ ред за преместваемите обекти. Оттук насетне общинските наредби ще трябва да са съобразени със спецификата на съответната община, устройствените и техническите правила и норми, строителните правила за безопасност и изискванията за обхвата и съдържанието на проектните документации за преместваеми обекти и за рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи на градско обзавеждане.

Що се отнася до застрояването в неурегулирани терени, действащите досега неясни формулировки като "строителството се разрешава" и "застрояването се разрешава"  се отменят.  Разрешаването, създаването, приемането, одобряването и изменянето на подробните устройствени планове за паркове и градини с историческо значение и с характерно композиционно и естетическо изграждане се препращат към новосъздадени нови общи правила и процедури. Подобряване на уредбата, засягаща улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, и облекчаването на режими ще стават, като съгласувателният (удостоверителен) режим се заменя с по-облекчен - уведомителен.

Едни от най-актуалните и важни проблеми -

борбата със свлачищата

също е обект на внимание в новите предложения. В тях са разписани по-ясни и стриктни правила за проектиране и строителство на сгради и съоръжения в такива райони. Остава един облекчен разрешителен режим на министъра, като допускането и контролът на строителството в свлачищните райони се извършват чрез производствата по разрешаване на ПУП издаването на виза и одобряването на проектите. 

Централно място в предлаганите промени имат новосъздадените общи процедури, чрез които са осъвременени, актуализирани и облекчени изискванията и редът за издаване на разрешение за изработване на проекти за подробни устройствени планове. Основополагаши са промените,  ориентирани към подобряване на уредбата във възловия етап на инвестиционното проектиране и разрешаването на строителството. Подобрени са правилата при възлагане на  предварително проучване във връзка с определени строежи, предназначени за дейности и технологии, свързани със Закона за опазване на околната среда. Или по-точно - тези обекти, които подлежат на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или на преценка за ОВОС.

Преработена и допълнена е уредбата на издаване на виза за проектиране, съдържаща цялостно последователно разписано административно производство, отчитащо и насочващо към активно ползване на възможностите за подаване на документи по електронен път. В правилата относно разрешаването на строителството също се предлагат множество промени с цел облекчаване на инвеститорите, като се предвижда одобряването на инвестиционния проект и издаването на разрешението за строеж да се осъществяват като едно административно производство. Тук важни са промените в начина на съгласуването. В част "Строителство" се акцентира на възможностите за подаване на документи и уведомления по електронен път. Предвижда се подаване на стандартизирани заявления по предварително изготвени от административните органи и оповестени на електронните им страници образци и др.

В много от процедурите, предимно при съгласуване или изразяване на становища по подадени заявления и документи в различните етапи на инвестиционния процес, е предвидено, че непроизнасянето на административния орган в срок се приравнява на мълчаливо съгласие. Очаква се това да мотивира компетентните лица и институции да не допускат пропускане на такива срокове, когато считат, че е необходимо доработване, преработване или недопускане извършването на дадено действие, съответно издаването на акт.

Разбира се, за да се говори, че ефектът от прилагането на новите правила ще дойде мигновено, е повече от илюзия. Нека не забравяме, че за да се постигне истинско облекчаване на режимите в инвестиционния процес, ще се наложи да бъдат ремонтирани още 48 закона, които са свързани или съдържат препратки към новите правила. А времевият хоризонт за всичко това все още е далече. Така че инвеститорите ще трябва да почакат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във