Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Обявени са 56 процедури за 4,3 млрд. лева по Оперативната програма "Околна среда"

Към края на юни 2020 г. по Оперативната програма "Околна среда" са обявени 56 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лв. Това представлява 124% от ресурса на програмата. С цел пълно усвояване с решение от 13 март 2020 г. Министерският съвет даде съгласие на Управляващия орган програмата 2014-2020 г. да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в размер до 20 на сто над бюджета на програмата.

От началото на програмния период по програмата са сключени 222 договора за безвъзмездна финансова помощ на стойност над 3,7 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са изплатени на бенефициентите на програмата.

В сектор „Води“ са сключени общо 41 договора за над 2,23 млрд. лв. безвъзмездна финансова помощ. Със средства по "Околна среда" 2014-2020 г. ще бъдат построени/реконструирани 28 пречиствателни станции за отпадни води. Вече са новопостроени и въведени в експлоатация са 5 станции – на общините Банско, Враца, Раднево, Тервел и Шумен. На 16 юни беше подписан най-мащабният договор за интегрирания воден проект за област Бургас, като общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв. от които програмата "Околна среда" осигурява безвъзмездна финансова помощ от 323,7 млн. лв. Той предвижда реконструкция и рехабилитация на съществуващата ВиК структура, и изграждане на нови системи и съоръжения в 13 агломерации – Бургас, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец. Към момента по програмата се изпълняват 14 проекта с бенефициенти ВиК оператори на стойност над 1,22 млрд. лв.

По приоритетна ос „Отпадъци“ вече сключените договори са 79 с размер на безвъзмездната помощ 607 млн. лв. С тези средства се изграждат 63 инсталации за преработка на отпадъци. С изпълнение на тези проекти ще се осигури допълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба на 230 700 тона/годишно. Интензивно се сключват договори за рекултивация на депа, които са закрити във връзка с процедура по нарушение на правото на Европейския съюз.

Управляващият орган на "Околна среда" подпомага политиката по опазване на биологичното разнообразие с обявените процедури за изпълнение на консервационни дейности за подобряване природозащитното състояние на птици, видове и природни местообитания. По ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени 18 процедури за 137 млн. лв. и са сключени 26 договора с размер на безвъзмездната помощ 91,5 млн. лв.

За опазване чистотата на атмосферния въздух са сключени 41 договора, за които програмата осигурява безвъзмездно 615 млн. лв. С одобреното през юни от Европейската комисия изменение на ОП „Околна среда“ и с цел пълно и ефективно усвояване на средствата по програмата, са прехвърлени спестени финансови средства от приоритетна ос „Води“ към приоритетна ос „Подобряване качеството на атмосферния въздух“. Прехвърлянето на средства не оказва влияние върху поетите от оперативната програма ангажименти за финансиране изграждането на ВиК инфраструктура и върху изпълнението на сключените договори с ВиК оператори и общини в сектор „Води“.

ОП „Околна среда“ инвестира в директни мерки за защита на населението от наводнения и свлачища. Към момента по тази ос са сключени общо 16 договора на стойност 114,4 млн. лв. Най-мащабен е проектът за изграждане на Национална система за управление на водите в реално време на стойност 39 млн. лв. Мерките за защита при аварийни ситуации ще обхванат 1 300 000 жители от 8 общини по поречието на река Искър – Столична община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, Сливница, Роман и Ботевград. За укрепване на свлачища и превантивна дейност се изпълняват 9 проекта на стойност 33 млн. лв. С успешното им изпълнение ще се опазят живота и здравето на 26 300 жители в свлачищни райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във