Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нужен е устойчив модел за корпоративно управление на ВиК операторите

Нужно е да се намери устойчиви механизми за инвестиции в инфраструктура, поддръжка и финансово здраве на ВиК операторите при социално поносима цена. В тази връзка Министерството на регионалното развитие и благоустройството е потвърдило  възможност към Европейска инвестиционна банка за консултантска помощ за „Български ВиК холдинг“ ЕАД. Тя ще включва цялостен преглед, анализ и предложения за него и дружествата му в сферата на ефективното управление, устойчивост на климатични промени, европейска таксономия за устойчиви финанси, инвестиционни пропуски, бариери и възможности за финансиране, изграждане на капацитет и участие на частния сектор в партньорства. Това обясни заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова на форума „Европейско финансиране и финансови инструменти в отрасъл ВиК“, организиран от Българска асоциация по води.

В базата данни на МРРБ са подадени искания от общински и областни администрации за приоритетни 905 обекта на стойност над 1.4 млрд. лева. Отрасъл ВиК е един от най-тежките, изключително важен както за живота и здравето на хората, така и за развитието на населените места. В него са концентрирани огромни активи - над 90 000 км ВиК мрежа, 5430 резервоара, 3370 помпени станции за питейни води, над 6300 водоизточника и други, изграждани в период от над 100 години и в момента са необходими огромни инвестиции за поддръжка и подмяна, за да работят качествено.

Страната ни е поела ангажимент с присъединяването към ЕС да изгради пречиствателни станции за питейни и отпадъчни води, водопроводи и канализация, за да постигне съответствие с директивите на ЕС в областта на питейните и отпадъчните води. „За постигане на съответствие с посочените директиви по оценка на Световна банка са нужни над 13 млрд. лева. Още 19 млрд. лв. са необходимите инвестиции до 2050 г. за планирана подмяна и подновяване на съществуващата инфраструктура за осигуряване на устойчивост на предоставянето на ВиК услугите. Това е значителен ресурс, който може да бъде завишен заради ескалацията на цените", казва заместник-министър Иванова. Това обаче изисква максимално включване на средства от фондовете на Европейския съюз за доизграждане на ВиК системи и съоръжения и осигуряване ефективност на инвестициите чрез планиране и реализация на интегрирани регионални проекти.

Към момента се изпълняват обекти в 15 административни области на страната с финансиране от ОП „Околна среда 2014-2020“ и съфинансиране от националния бюджет и средства, осигурени от ВиК дружествата за 14 проекта, които включват подмяна на системи и изграждане на пречиствателни станции. За периода 2021-2027 г. МРРБ подготвя още 6 регионални прединвестиционни проучвания за областите Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска, Търговище и Хасково, като определените с тях приоритетни обекти ще бъдат изградени с финансиране от Програма „Околна среда 2021-2027“. Доколкото европейските средства са основен източник за финансиране на сектора, е недопустимо да се пропускат възможности. В тази връзка от голямо значение е да продължи консолидацията в сектора, за да се осигури най-доброто развитие и спазване на директивите за чистота на питейните и отпадъчни води. Друг грантов инструмент за финансиране на сектора е проект във ВиК Холдинга, при изпълнението на който се предвижда изграждане на 13 пречиствателни станции в линейна инфраструктура в агломерации от 5000-10000 еквивалентен жител /е.ж./.

Втори източник на финансиране е националният бюджет, в който, чрез преструктуриране на бюджета на МРРБ, се осигуриха средства, които да бъдат насочени към реконструкция на съществуващи общински ВиК системи и доизграждане на нови, както и за ремонт на общински пътища по подадени проекти от местните администрации. Част от тези средства трябваше да се осигурят по бюджета на МРРБ след актуализацията на държавния бюджет. „Около 209 млн. лв. бяха предвидени за подобряване на водопроводни мрежи и канализация, но очевидно няма да стигнат до общините“, коментира заместник-регионалният министър.

Трети източник на финансиране са заемни инструменти или публично-частни партньорства, които да финансират инвестиции, водещи до спестявания, позволяващи да се изплаща вложеното без цената на водата да премине социалната поносимост.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във