Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Новите предизвикателства пред съвременните градове

Европейските градове, включително и българските, в които живеят над 70% от населението са изправени пред нови предизвикателства, свързани с миграционен натиск, влошена градска инфраструктура, околна среда и висока безработица. Общите проблеми на европейско ниво са основната причина за търсене на общи решения за развитието на градовете и на регионите. Около това становище се обединиха представителите на работна група за градско развитие (UDG) по време на проведеното в четвърътк заседание в София.

Домакин на срещата беше Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в чиито сфери на компетентност са въпросите за териториалното сближаване и градската политика. Участниците в работната група приветстваха подхода на България за организиране и провеждане на специална сесия, посветена на градското развитие. По време на срещата бяха обсъдени и конкретни предложения и мерки за справяне с предизвикателствата пред градовете, както и напредъкът по 12-те партньорства от Градския дневен ред на ЕС по приоритетни теми, по които работят представители на държави-членки, градски власти, Европейската комисия, управляващи органи на оперативни програми, ЕИБ, експерти, неправителствени организации и представители на частния сектор.

 В края на 2018 г. се очаква да бъдат представени първите резултати от стартиралите 4 пилотни партньорства в рамките на Градския дневен ред на ЕС, като техните постижения могат да бъдат използвани при работата по останалите приоритетни теми и партньорства.

12-те приоритетни теми са определени в основния документ, поставящ основите за реалното изпълнение на политика за градско развитие на европейско ниво – Пактът от Амстердам от 2016 г. България партнира в 4 от тях чрез участието на 3 български града – София (по тема „Дигитален преход“), Бургас (по тема „Градска мобилност“) и Габрово (по тема „Иновативни обществени поръчки“), както и едно министерство – на околната среда и водите (по тема „Адаптиране към климата). Останалите 8 партньорства са в областта на качество на въздуха, жилищна политика, социално включване на мигранти и бежанци, градска бедност, кръгова икономика, работни места и умения в местната икономика, енергиен преход към възобновяема енергия и енергийна ефективност, както и устойчиво използване на земята и решения, базирани на природата.

Участниците се обединиха около идеята за създаване на специална работна група, която да координира и направлява изпълнението по 12-те приоритетните теми и партньорства. На срещата в София бяха обсъдени конкретните предложения за формат, състав и начин за организация на работа на работната група, както и сътрудничество на държавите-членки в нея.

Facebook logo
Бъдете с нас и във