Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нови правила в дейността на Търговския регистър

Когато властта у нас решава да направи някакви важни промени в законодателството, незнайно защо често избира август. Тази година изненадата на отпускарския месец е пуснатият за обществено обсъждане проект за изменение и допълнение на Наредба № 1, регламентираща воденето, съхраняването и достъпа до Търговския регистър. Това на практика засяга всички фирми и е логично да се търси възможно най-широка информираност на бизнеса и събирането на най-много мнения от заинтересованите страни. Но в случая времето за препоръки изтича на 26 август, след което разпоредбите ще бъдат одобрени от правителството и през септември ще се "сервират" в парламента. С други думи, който разбрал - разбрал, после място за възражения няма да има. 

А иначе корекциите, поне на пръв поглед, са за добро. С тях например се предвижда намаляване на административната тежест при регистрация и пререгистрация на фондации и сдружения с нестопанска цел. Те ще могат да подават заявления на хартиен носител във всичките 27 териториални служби по регистрация на Агенцията по вписванията, независимо къде е тяхното седалище. Ще бъде създадена и възможността заявленията за вписване да се подават през интернет. В същото време отпада задължението да се прави отделна регистрация и в БУЛСТАТ, тъй като между двата регистъра ще бъде създаден автоматичен двустранен обмен на данни. С приложението на разпоредбите на наредбата ще се подобри също така достъпът до информация за статута на юридическите лица с нестопанска цел, като тя ще е достъпна посредством интернет.

Наредбата се синхронизира и с последните изменения на Търговския закон, които целят ограничаване на кражбите на фирми с въвеждането на задължението за нотариална заверка на подписите от общите събрания на съдружниците, договорите за прехвърляне на дружествени дялове и договорите за прехвърляне на търговско предприятие. Така занапред компаниите ще трябва да предоставят нотариално заверени документи, за да може искането им за вписване в Търговския регистър да бъде отразено. 

Новите текстове уреждат и преминаването на Централния регистър на особените залози от Министерството на правосъдието към Агенцията по вписванията. Заедно с това се осигурява цялостната електронизация на регистъра на особените залози с цел предоставяне на електронни услуги и превръщането му в публично достъпна база данни. По отношение на Търговския регистър пък се налагат съществени изменения в регламентацията на подлежащите на вписване обстоятелства и на обявяване актове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във