Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НОВИ НАРЕДБИ ЗА ЗАСТРАХОВКИТЕ

На заседанието си в четвъртък, 16 януари, правителството прие два подзаконови нормативни акта, уреждащи прилагането на Закона за здравното осигуряване. Те са във връзка с неговите изменения, влезли в сила на 19 ноември миналата година.Първата наредба определя необходимите елементи за изчисляване на собствените средства, границата на платежоспособност и методите, по които тя се изчислява. Тя е задължителна и за чуждестранните застрахователи, които имат клон в България. Според чл.3 общата сума на собствените средства на застрахователите и здравноосигурителните дружества, от която се изваждат нематериалните активи, трябва да е равна поне на границата на платежоспособност. Тази граница определя минималното ниво на собствените средства (без нематериалните активи), необходими за изпълнение на дългосрочните ангажименти на дружествата. Собствените средства включват внесения капитал, както и застрахователните и здравноосигурителните резерви. Неразпределената печалба от минали години, след преоценка с непокритите загуби, се признава, когато няма да се разпределя. При формирането на собствените средства участват и преоценъчните резерви и привлечените средства, имащи характеристики както на дългов, така и на капиталов инструмент (от типа на особени инвестиционни договори и облигации).Животозастрахователите могат при определени условия да включват в собствените средства на дружествата си и половината от бъдещите си печалби. За това обаче им трябва разрешение от АЗН.Гаранционният капитал пък трябва да бъде 1/3 от границата на платежоспособност.Субектите, чиято дейност урежда наредбата, са длъжни да предоставят в Агенцията за застрахователен надзор (или в бъдещата комисия за финансов надзор) разчети за размера на собствения си капитал и за платежоспособността си заедно с годишните си финансови отчети.Втората наредба урежда образуването на застрахователни и здравноосигурителни резерви (наричани технически). Те обхващат стойността на поетите задължения, които дружествата ще изпълняват в бъдеще, разходите по тези задължения и стойността на евентуални неблагоприятни отклонения от прогнозите. Компаниите, занимаващи се със застраховки Живот, са длъжни да създадат запасен фонд, резерв за предстоящи плащания, пренос-премиен резерв, математически резерв, капитализирана стойност на пенсиите, резерви по застраховки към инвестиционни фондове и други, одобрени от АЗН. Общозастрахователните и здравноосигурителните дружества формират запасен фонд, резерв за предстоящи плащания и пренос-премиен резерв. Агенцията може да одобри и други резерви, ако прецени, че техническите не са достатъчни. Резервите се изчисляват по вид застраховка, като частта на презастрахователите не се приспада. Наредбата определя и максималните общи размери на запасните фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във