Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Нов закон ще защитава потребителите на цифрови услуги

Парламентът прие на второ четене нов Закон за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки. Глоби до 3000лв. ще се налагат на търговци на цифрово съдържание, които нарушават правото на рекламация на потребителите.

Според приетите текстове, при несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от търговеца да приведе цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие, да получи пропорционално намаляване на цената, или да развали договора при условията, предвидени в закона.

Освен това потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях, предвиждат приетите разпоредби.

Търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и продавачите на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи цифрови елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени своевременно.

Също така те трябва да информират потребителя за актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване на съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга, както и да предоставя най-новата версия на цифровото съдържание или цифровата услуга в момента на сключване на договора.

В случай на констатирани нарушения на виновните лица се налага глоба в размер от 500 до 2000 лв., а на едноличните търговци и юридически лица - имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв. Предвижда се задължение за продавача да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки.

Между двете четения няма постъпили предложения за промени.

В мотивите на вносителя - Министерският съвет се посочва, че с влизането в сила на закона в българското законодателство ще се въведат изисквания на директиви на ЕС. Изтъква се, че понастоящем няма правна рамка, която да регламентира предоставянето на цифрово съдържание и цифрови услуги.

Според вносителя със законопроекта се гарантират правата на потребителите като се установяват административно-правни и гражданско-правни механизми за защита.

Facebook logo
Бъдете с нас и във