Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Нормативи на хартия

Законът за черноморското крайбрежие влезе в Народното събрание, но кога и в какъв вид ще излезе оттам?

Приетите на последното предновогодишно заседание на Министерския съвет в оставка поправки в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие бяха внесени в Народното събрание тази седмица.

Вестник "БАНКЕРЪ" предупреди в своя публикация през ноември миналата година, че след оставката на правителството и при неясната продължителност на живота на сегашното Народно събрание така наложителните промени в Закона за устройството на Черноморското крайбрежие може и да се удавят. Очевидно и властта е осмислила този извод и се е активизирала.

На практика обаче далеч не е ясно дали те ще успеят да преминат през всички комисии и ще бъдат гласувани в пленарната зала, преди да бъде разпуснат парламентът. Или просто ще останат само на хартия в някой архив. 

Иначе въпросът какво ще се случи с плажовете по нашето Черноморие през следващия летен сезон продължава да виси със страшна сила. Кой и как ще ги стопанисва и няма ли за пореден път те да бъдат раздадени без правила (или пък по много точно замислени правила).

Новите правила  трябваше да регламентират  концесионирането и отдаването под наем на плажовете. Проектът за норматива беше готов и публикуван още през ноември в сайта за обществени консултации на Министерския съвет, за да могат всички, които се интересуват от него, да направят своите предложения. И да изкажат своето мнение, да посочат евентуалните пропуски в проектонорматива.

Разлика в предложения тогава текст и внесения през седмицата в Народното събрание няма. Очевидно вихрещите се сега студове не са предразположили хората да мислят за плаж. В мотивите, обосноваващи тази поредна промяна в закона, се подчертава, че с него се цели създаването на необходимата нормативна база за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове. Обособяването им в определени групи и установяването на възможност за тяхното класифициране е с цел те да бъдат диференцирани съобразно определени общи белези. Те са от значение за реда, по който би трябвало да се определят размерите на концесионните плащания и наемните цени.

Нормативът обособява четири основни групи морски плажове. Предлага се и създаването на подгрупи в първите три от тях. Предвижда се включването на даден морски плаж в определена група да се осъществява въз основа на минимален набор от обективни критерии, отразяващи географското му разположение, степента на урбанизация на прилежащите към него територии, природно-климатичните и екологичните характеристики, влияещи върху посещаемостта му, близостта до туристически дестинации, в това число и до туристически обекти или групи от туристически обекти по смисъла на Закона за туризма. Целта е да се удовлетворят  нуждите на различните видове потребители при предоставяне на различни видове туристически услуги и да се постигне оптимална ефективност при стопанисването им.

Въвежда се изискване минималният размер на концесионното плащане, съответно на наемната цена, да бъде определен по начин, гарантиращ обективно най-доброто съотношение между качеството и цената. По този начин се цели съчетаване на количествено измеримите характеристики на морските плажове с качествени показатели, позволяващо - в допълнение към извършеното им профилиране, постигането на икономически най-изгодния подход при стопанисването им.

С проектонорматива се прави опит да се сложи ред и в начина, по който ще бъдат санкционирани концесионерите и наемателите. В сега действащия закон не са ясно разграничени административнонаказателните състави. Именно липсата на ясно разграничение в кои случаи кой административен орган е компетентен да образува административнонаказателно производство води до пороци при тези производства и създава възможност да се оспорва компетентността на органа, който е наложил наказанието. Сега се предлага цялостна преработка на тези норми с цел да се решат тези проблеми и може би най-сетне да се прекрати безнаказаността на концесионерите.

При създалата се политическа ситуация обаче тези промени трудно ще стигнат до официализирането им като нова нормативна база. А това на практика означава, че правилата за концесионирането на плажовете (освен най-атрактивните, които спешно бяха раздадени преди Коледа) за пореден път ще чакат неопределено време. И както това се случва често през последните години, решенията ще бъдат вземани "под натиска" на напредналия сезон и на парче. Санкциите за нарушителите също остават в чакалнята.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във