Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ниските цени свиха продажбите и приходите на „Проучване и добив на нефт и газ”

Фирмата е специализирана в търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработката на суров нефт до крайни продукти за пазара.

Въпреки отпадането на извънредно положение и възобновяването на дейността на дружествата през втората половина на миналата година, много икономически сектори останаха засегнати от ефектите на пандемията от коронавирус. 

През 2020 год. акционерното дружество „Проучване и добив на нефт и газ” продължи основната си дейност, свързана с експлоатация на находища за добив на нефт и природен газ съобразно издадените 13 концесии. Съгласно сключените договори за концесия с Министерството на енергетиката и на база реализираните количества суров нефт и природен газ дружеството заплаща  концесионно възнаграждение за всяко шестмесечие.

Основната причина за спада в приходите и печалбата през миналата година спрямо 2019 г. е значителното намаление на цените на петролните продукти и свиването на обемите на продажби на продукция и съответно на приходите, произтичащи от влиянието на коронавируса  (Covid-19).

Пандемията е причината за увеличението на непредвидени разходи през миналата година свързани със сондажна дейност на единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработката на суров нефт до крайни продукти за пазара. 

Финансовият резултат на компанията след данъчно облагане е печалба в размер на 314 хил. лв. при 2.93 млн. лв. година по-рано.  

Макроикономическите прогнози на световните институции очакват общо намаление на БВП на България с до 7% на годишна база и възстановяване на предкризистните равнища на ръст (стабилизация) на икономиката през 2-3 тримесечие на 2021 година.

Все още остават силно засегнати секторите транспорт, туризъм, развлечения и свободно време, както и дружества в изцяло експортноориентирани отрасли, които заради ограниченията за свободно движение не са в състояние да изпращат своите доставки.

Основните клиенти на „Проучване и добив на нефт и газ” АД не са имали финансови затруднения. Оценката на мениджърите на фирмата за събираемостта на търговските вземания към края на декември миналата година, е добра.

Акциите на „Проучване и добив на нефт и газ” АД са притежание на 321 акционери – фирми и индивидуални инвеститори, като няма отделни класове. От 2004 г. дружеството е част от групата "Химимпорт". "Зърнени храни България" АД е най-голям акционер с 6 263 464 акции или 51.22% от книжата с право на глас.

Днес "Проучване и добив на нефт и газ" АД е публична компания, а акциите й се търгуват на "Българска фондова борса" АД при 4.14 лева за един брой към момента. А това формира пазарна капитализация от 50.62 млн. лева. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във