Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Ниска събираемост на вземанията и сезонните проблеми с качеството на вода затрудняват "ВиК-Сливен"

Сливен е един от малкото областни градове, който си имат язовир - "Асеновец", и от него се снабдява населението с питейна вода. И той обаче е зависим от снеготопенето и валежите. А това в летните месеци създава проблемите във водоснабдяването на района около Сливен. А пък от началото на този година водата в Града под Сините камъни поскъпна с около 16 стотинки и вече се продава по 2.77 лв. на битовите потребители.

За осигуряване на водоснабдяването на града са включени алтернативни водоизточници от подземни води. Освен от язовира, вода се тегли и от река Тунджа чрез помпи.

Относно финансовото състояние на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД министър Петя Аврамова съобщи, че към момента действително съществуват затруднения в дейността на дружеството, които са в резултат не винаги на управленски решения на настоящото ръководство, а по-скоро имат обективен характер и са натрупани с годините проблеми като: амортизирани водоснабдителни системи, свързаните с това високи загуби на вода, ниска степен на събираемост на вземанията и сезонните проблеми с качеството на питейната вода. От страна МРРБ се предприемат редица мерки за стабилизиране на състоянието на оператора.

В ход е процедура по преминаване на държавното участие от ВиК операторите към системата на МРРБ, включително и на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, в управление на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД., което ще помогне за решаването на текущите финансови проблеми на дружеството, неговото оздравяване и възможност за ефективно функциониране, експлоатация и поддръжка на предоставената му публична В и К инфраструктура.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД е търговско дружество с 51% държавно участие в капитала, като останалите 49% са разпределени между общините Нова Загора, Котел, Твърдица и Сливен.

Към момента действително съществуват затруднения в дейността на дружеството, които са в резултат не винаги на управленски решения на настоящото ръководство, а по-скоро имат обективен характер и са натрупани с годините проблеми като: амортизирани водоснабдителни системи, свързаните с това високи загуби на вода, ниска степен на събираемост на вземанията и сезонните проблеми с качеството на питейната вода.

Друга част от причините се дължат на климатични проблеми и тенденцията към засушаване в региона през 2019 г. досега, което доведе до изключително ниски нива на основни повърхностни водоизточници, сред които  яз. „Асеновец“. Поради трайната тенденция към намаляване на полезния обем на язовира, разрешените за черпене водни количества за питейни нужди са ограничени от Министерство на околната среда и водите съгласно месечни лимити, при отчитане текущото потребление на води в язовира и дългосрочни прогнози за очакваните постъпления от водосборния район.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД следваше да набави необходимите допълнителни водни количества чрез добив от резервни подземни водоизточници. И по тази причина значително нараснаха разходите на дружеството за електроенергия, което от своя страна увеличи себестойността на услугата при действащите и утвърдени неизменни цени на услугите, утвърдени от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) за ценовия период 2020 г. Касае се за непредвиден и извънреден за дружеството разход, който изостри проблемите с недостатъчната ликвидност на В и К оператора и забави възможността за своевременно обслужване на част от задълженията.

Немалка част от проблемите в дружеството се дължат и на неблагоприятно финализиране на събития, свързани с дейността на оператора и с произход минали отчетни периоди, в резултат на което  е наличният към момента в баланса на дружеството дълг за такси водоползване. След водени дълги съдебни процедури през 2019 г. „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД беше осъдено и следва да заплати на държавата публично държавно вземане от над 7 млн. лв. с лихвите за забава. Касае се за такси за водоползване към Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“, гр. Пловдив, които към момента са дължими. Поради невъзможността да бъдат платени от дружеството е поискано тяхното разсрочване.

Пандемията от COVID-19 също даде отражение върху дейността на дружествата от отрасъла, включително и при „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД. В дружеството са осъществени организационни промени и оптимизиране на числеността на персонала. Забавеното изплащане на трудовите възнаграждения ще бъде преодоляно според уверенията на ръководството в най-кратък срок.

В ход е процедура по преминаване на държавното участие от дружествата ВиК оператори към системата на МРРБ, включително и на „ВиК – Сливен“ ООД, в управление на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, създаден с Разпореждане № 1 от януари 2020 г. на Министерския съвет. Учреден основно с инвестиционна цел Холдингът ще решава и текущи финансови проблеми, свързани с осигуряване на оборотни средства за дейността на нуждаещи се дружества, с цел тяхното оздравяване и възможност за ефективно функциониране, експлоатация и поддръжка на предоставената им публична В и К инфраструктура.

„Водоснабдяване и канализация – Сливен“ ООД, гр. Сливен е сред дружествата, за които е предвидено да бъдат обект на посочената интервенция.

Дружеството изпълнява инвестиционна програма съгласно договор от 2016 г., сключен между Асоциацията по ВиК – Сливен и „ВиК-Сливен“ ООД, и одобрен бизнес план от 2017 г. от КЕВР, включващ редица дейности, целящи намаляването загубите на вода, преодоляване на постоянни течове и аварии и подобряване качеството на водоснабдяването в област Сливен.

В обхвата на компетенциите на министъра на регионалното развитие и благоустройството като орган, осъществяващ политиката в отрасъл ВиК на национално ниво е обезпечаването на условията за участието на дружеството като бенефициент по ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС). В резултат на изготвено Регионално прединвестиционно проучване (РПИП) за обособената територия на действие на ВиК оператора за приоритетно насочване на инвестициите във ВиК мрежата и съвместните усилия на всички заинтересовани страни, „ВиК-Сливен“ ООД има подписан административен договор през септември 2019 г. с Управляващия орган на ОПОС. Общата стойност на инвестицията по проекта е 133 326 939 лв., от които безвъзмездна финансова помощ в размер на 95 563 025 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във