Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Няма промяна в издаването на скици на сгради

Всички административни услуги, предоставяни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър, които се изпълняват без уведомяване на заинтересованите страни в административното производство и без издаване на заповед по време на извънредното положение, се изпълняват по досегашния ред. Това се отнася и за едни от най-търсените услуги като изваждане на скици на поземлени имоти, скици на сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и удостоверителни документи.

На заявителите на всички административни услуги и производства може да се изпращат съобщения за отстраняване на недостатъци в проекта за изменение на кадастрална карта и регистър или в придружаващите го документи, като им се дава обичайният за това срок. Ако недостатъците бъдат отстранени, преписката може да продължи с изпращане на съобщение за започване на административно производство по чл. 26 от АПК или с изпълнение на заявената услуга. Ако недостатъците не бъдат отстранени, срокът спира да тече, като преписката не се прекратява и не се архивира.

Ако някоя услуга е необходимо да приключи с писмен отказ, то той се постановява в съответния срок, след което се съобщава на всички заинтересовани страни. Ако обаче заявителят, получил отказ, го оспорва, то срокът за оспорването по съдебен ред спира да тече.

В периода на извънредното положение всички служби на агенцията по геодезия, картография и кадастър в страната работят и обслужват „на гише“ както до сега, като са взети необходимите предпазни мерки за служителите и гражданите.

Продължава обслужването на потребителите и чрез системата за електронно заявяване на услуги, която е достъпна през интернет страницата на агенцията - https://kais.cadastre.bg/.

В електронен вариант гражданите могат да заявят скица на имот или схема на самостоятелен обект, удостоверения, да направят справка по кадастрална карта, да потърсят информация за имот или сграда само чрез въвеждане на адрес или чрез идентификатор, да получат извадка от архивен план и други.

Facebook logo
Бъдете с нас и във