Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Неутолимата страст на Краваров към апортите

Странна любов към създаване на купища смесени дружества се наблюдава в работата на кметството в Банско. На този извод навежда цитираният одиторски доклад на Сметната палата, върху който днес прокуратурата в Благоевград извършва мащабна проверка. Обединяващото в актовете на колективна безотговорност на общинския съвет е, че всички те са основани на писма за намерения на бъдещи инвеститори, на разговорите им с кмета Краваров и на съответен доклад от него за възможностите на предлаганото сътрудничество. На базата на тази предварителна информация общинските съветници казвали своето да. Прави впечатление, че всички решения са завършвали с упълномощаване на кмета да води преговорите, да изготвя оценките и да подписва договорите. Така през последните години общината е апортирала в шест смесени дружества 11 имота с обща площ 193 985 кв. метра.


Оценките на предоставените общински терени са за 20 751 218 лева. Според проверяващите недвижимите имоти са вкарвани в капитала на по-голямата част от дружествата при действието на стари редакции на законовата, подзаконовата и вътрешната нормативна уредба.


Чрез тези действия общинските терени всъщност излизат от патримониума на кметството и променят собствеността си. Придобивайки статут на съдружник или акционер, общината има право да участва в управлението на търговските дружества, да прехвърля правото си на собственост върху притежаваните от нея дялове и акции, но няма правната възможност да възстанови правото си на собственост върху апортираните имоти.


Случаят със


Спортно-развлекателен комплекс Банско АД

е доста показателен. Дружеството е учредено с решение (№1) от 16 март 2007 година. Капиталът му по това време е 50 хил. лв., разпределен в 50 поименни акции с номинална стойност 1000 лв. всяка. Делът на общинското участие е 20% (10 000 лева). Инициатор за създаване на дружеството е Компания за развитие - Банско ООД, със собственици Емил Балев и Евгени Попов. На 17 юли 2006-а те изпращат до кмета Краваров писмо, в което посочват, че за комплексното развитие на общината и района е необходимо изграждането на многофункционален спортно-конферентен комплекс, който би позволил натоварването на хотелската и друга база не само през активния зимен сезон. Обещанието е, че този комплекс ще включва полифункционална зала за спортни мероприятия, за конгреси и симпозиуми, театрална зала, малки конферентни зали и мултиплексни кинозали, заедно със съпътстваща инфраструктура - хотел, заведения за хранене, търговски обекти, паркинги и т.н. Ангажиментът на общината под формата на публично-частно партньорство е да отреди терен, а инвестициите за реализирането на проекта трябва да осигури частното дружество Компания за развитие - Банско. Два месеца по-късно (може би поради летните отпуски на общинарите) с решение u8470?794 от 26 септември 2006-а, общинският съвет приема предложението и упълномощава кмета да проведе среща с бъдещите инвеститори - представителите на Компания за развитие - Банско ООД , да уговори с тях изготвянето на оценката на имота и проектоустава, който да внесе за одобрение. Работата е свършена


със завидни за нашата администрация темпове

На 5 декември всичко вече е готово и общинарите дават карт бланш на кмета да свърши работата. Тя е приключена през март следващата година, когато дружеството е регистрирано. Общината преотстъпва на новите собственици терен с площ 57 973 кв. м, които са оценени на 10 759 000 лева. Оценителите са преценили, че имотът, който се намира само на 2 км от центъра на града струва по 186 лв. за квадрат. По същото време фирмите за недвижими имоти търгуваха подобни имоти поне на двойна цена.


Следва обща събрание, което увеличават капитала на дружеството до 41 400 000 лева. На 9 юли 2007-а на извънредното си общо събрание акционерите са взели решения за издаване на 41 350 нови акции, всяка с номинална стойност 1000 лева. Община Банско поема 10 751 нови акции с обща номинална стойност 10 751 000 лв., а другият акционер - 30 599 нови акции с обща номинална стойност 30 599 000 лева. По този начин


общината остава на втори план в управлението

на проекта. Проверяващите от Сметната палата са установили обаче, че до този момент (към 27 юни 2011-а) инвестиционното намерение за създаване на спортно-развлекателен комплекс не е реализирано. Нито общината е предприела действия, за да си върне имота, защото договорът не е изпълнен. Общинарите са пропуснали да забележат една доста любопитна подробност, а именно че частната фирма случайно или не не е обвързала своите инвестиционни намерения с конкретни срокове. Да не говорим, че до края на 2010-а частното дружество не е внесло и дължимата вноска в размер на 30 599 000 лв. за увеличение на капитала. А в тези случаи Търговският закон е категоричен (чл.189) и казва, че акционерът, който не е платил уговорената вноска в срок - дължи поне лихва, ако в устава не е предвидена и неустойка. Когато в устава не се съдържа такъв реквизит, санкцията е законовата лихва за времето на просрочието - в размер на основния лихвен процент, увеличен с 10 пункта. Ако неизправният акционер не направи дължимата вноска, след като му е отправено писмено едномесечно предизвестие, го изключват автоматично от дружеството. Не работи в негова полза и аргументът, че е изправен длъжник, ако е платил част от получените акции. Предупреждението за изключване следва да се обяви в търговския регистър и от този момент тече срокът на предизвестието. Изключеният акционер губи правата си на такъв, акциите си и направените вноски. Акциите му се обезсилват и унищожават. Изключването на съдружник е потестативно право на АД, което се упражнява извънсъдебно. В качеството си на субективно право то може да бъде упражнено по волята на неговия титуляр - акционерното дружество, а решението за това взема изпълнителният му орган. Но доколкото общината е миноритарен акционер, тя не разполага с правна възможност да реализира това си право. Според чл.223, ал.1 от ТЗ Общото събрание може да се свика и по искане на акционери, които повече от три месеца притежават акции, представляващи поне пет на сто от капитала. Но водещият съдружник в Компания за развитие - Банско ООД, със своите 80% от акциите, има решаващ глас и в общото събрание и разполага с обективна възможност да парира всякакви неблагоприятни последици от това, че не си е платило вноската.


На практика община Банско се е разпоредила с имот за 10 759 000 лв., без да е представено обезпечение от страна на другия съдружник за невнесената от него вноска. Тук ревизорите от Сметната палата са направили извода,че на практика чрез апорта


общината губи собствеността

върху имота си, без инвеститорът да има задължение да построи нещо върху него и без да са предвидени санкции при неизпълнение. Което си е чист подарък да него.


Подобен е случаят и със Спортен център Жирардели спорт Банско АД. Дружеството е регистрирано на 14 декември 2005-а с капитал 18 409 640 лв. (18 409 640 броя поименни акции с номинал по 1 лев всяка). Общинското участие е 15. 008% (2 763 000 акции), а другите 84.992% от капитала държи Жирардели спорт център, собственост на Марк Жирардели.


В компанията, която е създадена с цел да се изграждат и стопанисват туристически и спортни обекти, като и хотелиерство, общината внася три свои имота с обща площ 9587 кв.метра. Според приетата от общинския съвет оценка общата стойност на апортираните имоти възлиза на 2 763 000 лева. Според протокол от 5 декември 2005-а учредителят Жирардели Спорт Център ЕООД е внесъл 25% от стойността на записаните от него акции в размер на 2 346 996 лева. Разликата до пълния размер на капитала следва да бъде довнесена в срок от две години от датата на вписване на дружеството в търговския регистър. Както при описания вече проект, това така и не се случва. В края на 2006-а Марк Жирардели уведомява кметството, че възнамерява да изгради хотелска база, възстановителен и тренировъчен център, но финансиращите банки поставят условие в дружеството да няма държавно или общинско участие. Затова той предлага да изкупи общинското участие в дружеството. На 5 април 2007-а е възложена нова оценка на дяловото участие на общината (да напомним, че до този момент тя е от 2 736 000 лева)


Най-неочаквано оценителят я редуцира до 690 750 лева

При това положение цената на една акция, която при подписването на договора е струвала 1 лв., сега пада до 0.25 лв., констатират одиторите. Отначало общинският съвет отхвърля (с решение u8470?962 по протокол u8470?46 от 3 май 2007-а) тази значително занижена стойност за имота, който е предоставила. Но няколко месеца по-късно общинарите омекват и приемат цената. Следва ново решение (u8470?1121 от 25 септември), Жирардели става негов собственик изцяло, а общината прекратява участието си в дружеството. Проверяващите не са открили никакви обективни причини общинският съвет да се върти по този скандален начин при вземане на решение. Оказва се, че общината се е съгласила да продава на цена по 72 лв. за квадрат във времето, когато парцелите в Банско се харчеха по 200 евро за квадрат...?! Защо ли?


Чрез всички тези операции , според отчета на дружеството, публикуван в търговския регистър към края на миналата година, общината само е смалила участието си до 14.01 на сто.


Не е за пренебрегване и фактът, че кметството не е получило и лев дивидент от това дружеството, дори когато то е било на печалба. Според данните, изнесени в доклада на държавните одитори, финансовите резултати от дейността му за 2006-а са били от печалба 144 хил. лв., за 2007-а - печалба от 144 хил. лв., за 2008-а - печалба от 129 хил. лв., за 2009-а - печалба от 116 хил. лева. От документа става ясно и още нещо, което ние ще цитираме дословно:


Акционерът Жирардели спорт център (ЖСЦ) не е спазил разпоредбите на чл.188 от ТЗ, като срещу записаните акции акционерът не е направил вноски, покриващи определената с устава част от стойността на акциите. В този случай община Банско е внесла реално капитал на стойност 2 763 000 лв. чрез апортиране на имоти и като престация е получила 2 763 000 броя поименни акции, по 1 лев за всяка една от тях, т.е. общината е внесла 100% от записания от нея част от капитала. Акционерът Жирардели спорт център (ЖСЦ) е записал 15 646 640 лв. капитал, а реално е внесъл 2347 хил. лв., т.е. едва 15% от записания от него капитал. Притежавайки малцинствено участие в капитала, общината е нямала възможност да участва ефективно в управлението на дружеството и възможностите й за контрол са били ограничени.


Всъщност тази констатация не изисква никакъв коментар.


Пред кого се поклони още кметът Краваров - обаче не за собствена, а за сметка на община Банско, ще прочетете в следващия брой на в. БАНКЕРЪ.


nbsp;


nbsp;

Facebook logo
Бъдете с нас и във