Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Неравномерните поръчки тревожат производителите на хидравлични системи

Продължава тенденцията на неравномерност в поръчките, съобщава предприятието "Хидропневмотехника" АД от  Казанлък, което е специализирано в производство, проектиране и сервиз на хидравлични елементи и системи. Забелязва се променлива активност сред клиентите на дружеството и конюнктурно движение на обема на поръчките като цяло. Но няма признаци това да е трайна тенденция и не могат да се правят прогнози дали ще се запази тази неравномерност. 

Нетните приходи от продажби за четвъртото тримесечие на миналата година на "Хидропневмотехника" АД са се увеличили с 35.86% спрямо тези за третото тримесечие. Но на годишна база все още изостават като стойност, съобщават от компанията. 

Разходите по дейността, в т.ч. за материали и за външни услуги, също са нараснали в сравнение с третата четвърт на миналата година  - с 38.97%, но и тук има намаление спрямо декември 2019-а. Повечето харчове, които са направени по дейността са намалили малко печалбата до 222 хил. лева при 225 хил. лева в края на септември.

Към момента продължава да се запълва производствения график на предприятието за първото  тримесечие на 2021 г. и се търсят различни начини за диалог с клиентите и координиране на техните поръчки за следващите месеци.  

Основният дял от приходите от продажба на продукция идва от вътрешния пазар, който дори расте на годишна база. Леко намаляват паричните постъпления от износа обаче, което е следствие и от ограничителните мерки, свързани с Ковид-19. А освен това конкуренцията между производителите на хидравлични системи в България и в чужбина е изключително висока.

Вземанията на "Хидропневмотехника" АД от доставчици и клиенти леко  са нарастнали. Задълженията към доставчици, които са текущи, безлихвени и са за получени материали и услуги, обаче намаляват.

През миналата година са взети мерки за оптимизиране на резултатите от дейността на предприятието. Има съкращаване на непреките разходи, подобрена е събираемостта на вземанията с цел да се минимизира  риска от бъдещи ликвидни затруднения на дружеството, а са изготвени и нови ценови предложения, съобразени с променящата се икономическа обстановка у нас и на международните пазари. 

 

Основните рискове и несигурности,

пред които е изправено предприятието, са свързани с това, че с клиентите се работи на база месечни поръчки - обикновено два-три месеца напред, и няма дългосрочни договори с по-големите клиенти. Производството е насочено основно за клиенти извън България и реализацията се осъществява чрез преки или косвени доставки. Трудности създава и голямата производствена номенклатура в предприятието и едновременно с това производството на дребни серии от различни по вид изделия. Фирмата е зависима от доставчици на материали от България и от чужбина.

Предприятието остава изложено на ценови риск от евентуално нарастване на доставните цени на суровините и материалите. За минимизиране на това влияние фирмата прилага стратегия за оптимизиране на производствените разходи, валидиране на алтернативни доставчици, предлагащи изгодни търговски условия и не на последно място гъвкава маркетингова и ценова политика.

"Хидравлика 96" ООД - Казанлък е основен акционер, който притежава 82.92% от акциите на дружеството и гласовете в общото събрание. Останалите книжа са собственост на други фирми и по-малки инвеститори. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във