Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Неплатени наеми от имоти увеличават загубата на "Премиер Фонд"

Дружеството не е в състояние количествено да оцени продължаващото влияние на ковид пандемията върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, отбелязват мениджърите на „Премиер Фонд“ АДСИЦ, което инвестира в недвижими имоти - сгради и земя. Но въздействието ще доведе до волатилност на пазара на недвижими имоти у нас в средносрочен план. От това пък би могло  да последва промяна в справедливата стойност на притежаваните инвестиционни имоти на дружеството.

Числата в междинния консолидиран финансов отчет на фирмата към края на юни го показват. Дружеството със специална инвестиционна цел  увеличава загубата си през първото полугодие на тази година. То приключва шестмесечието с отрицателен финансов резултат от 923 хил. лв. при загуба от 799 хил. лв. за същия период на 2020-а.

В основата на този резултат е намаляването на приходите на варненското дружеството - от 534 хил. лв. преди година до 400 хил. лв. за първите шест месеца на тази година. Разходите по различните дейности нарастват през шестмесечието на годишна база.

Основната дейност на „Премиер Фонд“ и дъщерните му дружества „Грийнхаус Стрелча“ ЕАД и „Кабакум Истейтс“ ЕООД е свързана с инвестиране в недвижими имоти. В периода между януари и юни то е сключило договори за отдаване под наем на помещения от сградите му в Русе и село Яребична, община Аксаково, Варненско. Приходите от наем в края на юни са в размер на 75 хил. лева. Но "Премиер Фонд" има да си събира още неплатени наеми от 515 хил. лева. Дружеството не е извършвало строежи и текущи ремонти в притежаваните недвижими имоти.

Дружеството е предоставило аванси за придобиване на инвестиционни имоти в Божурище и в областите Хасково, Сливен, Габрово, Велико Търново, Видин, Враца и Плевен в общ размер на 3.003 млн. лв., съобщават от фирмата. Очаква се тези имоти да бъдат придобити до края на тази година. Ччрез обслужващо дружество се осъществява експлоатация на придобитите имоти като фондът ги отдава под наем, аренда или продава, или извършва строителство и подобрения.

Акумулираните от облигационната емисия на „Премиер Фонд“ парични средства, които са на обща стойност 20 млн. лв., ще бъдат използвани за придобиване на недвижими имоти. Разпределението на риска е чрез структуриране на диверсифициран портфейл от активи с разнообразно предназначение и разположение.

Мажоритарен акционер е "Нео Лондон Капитал" АД, което контролира пряко 51.42% от акциите с право на глас.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във