Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Необходимо е да се оцени рискът и при „зелените” работни места

Осмата пленарна сесия на Икономическия и социален съвет прие становище по Националната програма по безопасност и здраве при работа 2022-2024 г. в условията на COVID-19.
В приетото становище от членовете на съвета  основен акцент е актуализацията на националната правна рамка, за да се преодолеят рисковете за здравословни и безопасни условия на труд и възможностите, свързани с екологичния и дигиталния преход. Необходимо е разработване на методика за оценка и управление на риска при „зелените” работни места. В становището се подчертава, че дигитализацията на труда води до появата на нови професии и нови форми на работа, както и голям брой самостоятелно заети лица.
Необходимо е да бъдат предвидени и мерки, произтичащи от демографските промени, които да позволят на по-възрастните работници да продължат професионалната си кариера по безопасен и здравословен начин.
Икономическия и социален съвет подкрепя мерките, които са свързани със стреса на работното място и усъвършенстване на нормативната база, касаеща медицинското наблюдение на работниците и ранното откриване на заболявания.
Не на последно място съветът счита, че е необходимо да се провеждат и обучения на контролните органи на Главната инспекция по труда, които се отнасят до промените и предизвикателствата в новия свят на труда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във