Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Негативен е ефектът от COVID-19 върху дейността Параходство "Българско речно плаване"

В началото на 2020 г. поради разпространението на нов коронавирус (COVID-19) в световен мащаб се появиха затруднения в бизнеса и икономическата дейност на редица предприятия и цели икономически отрасли. С обявеното извънредно положение  се въведоха рестриктивни мерки за бизнеса, движението на стоки и хора, с цел защита разпространение на вируса сред хората.

Със заповед на изпълнителните директори са въведени противоепидемични мерки с цел защита на работници, служители и гости на Параходство "Българско речно плаване" АД - най-големият български корабособственик по брой и товароподемност на съдовете, съобщиха от дружеството. Мерките са в две направления: организационни и технически, включват: оценка на риска, план за действие, ограничение на присъстващите, редовна и ежедневна дезинфекция, раздаване на лични предпазни средства, ограничен достъп до административната сграда, превантивно замерване на температурата на всеки посетител, проведен извънреден инструктаж.

Ситуацията и предприетите мерки от държавните власти са изключително динамични и ръководството на дружеството не е в състояние да оцени влиянието им върху бъдещото финансово състояние и резултатите от дейността му, но счита, че въздействието ще има негативен ефект върху дейността на дружеството.

Поради неяснотата за продължителността, измененията на мерките и действията, свързани с извънредното положение и последвалата я епидемична обстановка във връзка с пандемията, е невъзможно да се направи надеждна оценка на риска от появата на финансов или друг ефект, поради което не могат да се подготвят и предприемат мерки за неутрализиране или въздействие, отбелязват мениджърите в годишния си отчет за дейността. 
Фирмата е специализира в търговско корабоплаване по река, море и свързаните с тях вътрешни водни пътища и басейни (пространства), в т. ч.: превоз на товари по воден път и в комбиниран транспорт, превоз на пътници и багаж, наемане и отдаване на кораби и други. Днес тя обслужва товарооборота на крайдунавските страни и транзита между Западна и Източна Европа, от Сулина и Констанца на Черно море до Майнц на река Рейн и е сред утвърдените превозвачи на дунавския транспортен пазар. 

Параходство "Българско речно плаване" АД предвижда да подобри ликвидните си позиции и регистрира ръст в приходите през следващите периоди. Очаква се сключването на нови дългосрочни договори за превоз на зърно, въглища, торове, руда и оборудване. Групата ще предоставяни и в бъдеще пристанищни услуги и обслужване на пътуващите по река Дунав.
Компанията ще проявява гъвкавост при ценообразуване на предлаганите услуги с цел запазване на съществуващите и привличане на нови клиенти. Текущо не се предвиждат предстоящи сделки с различен от обичайния характер по товарна и пристанищна дейност, които да са от съществено значение за дейността на групата.
Дружеството се управлява от седемчленен Управителен съвет и тричленен Надзорен съвет.  През миналата година са начислени 6 хил. лв. възнаграждения на Тодор Йотов (член на Надзорния съвет) и по 5 хил. лв. на "Химимпорт" АД и "Българска корабна компания" ЕAД (членове на Надзорния съвет). Заплатите на изпълнителните директори, в качеството им на ключов управленски персонал на групата, възлизат на 232 хил. лева. Останалите членове от Управителния съвет, не получават възнаграждения.
Към декември миналата година мажоритарнеи собственик на компанията е "Българска корабна компания" ЕАД, която притежава 76.15% от капитала й. Собственик на "Българска корабна компания" ЕАД е "Химимпорт" АД, чийто акции се котират на "Българска фондова борса" АД.
Климатичните факторите влияят върху дейността на фирмата. Основния фактор тук е нивото на р. Дунав, както и атмосферните условия през различните сезони. Нивото на р. Дунав влияе пряко както върху количеството товар на съдовете, така и върху скоростта на конвоите. И двете крайности - критично ниско и критично високо ниво на реката, са изключително проблематични за корабоплаването, тъй като в резултат на затруднената или изцяло прекратена навигация се увеличават разходите, а приходите рязко намаляват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във