Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Навлизането на нови международни вериги затяга конкуренцията при хотелите

Поглед към "София хотел Балкан" от ротондата "Свети Георги"

През трето тримесечие на тази година това, което оказва влияние върху резултатите на туристическите дружества са различните пазарни условия в сравнение със същия период на миналата година, когато България беше начело на председателството на Съвета на ЕС в периода между януари и юни 2018-а.

Това се вижда и от счетоводните отчети на "София хотел Балкан" АД, което управлява едноименния столичен хотел. Дружеството прогнозира през тази година пазарната му  стратегия да продължи да е насочена към водене на проактивна и гъвкава политика на продажби, което да гарантира запазване на съществуващите клиенти, като едновременно с това се търсят нови, привличат се голям брой нови събития с различни мащаби. Заедно с това "София хотел Балкан" АД разчита на гъвкавата ценова политика, която да му позволи да се реагира оптимално адекватно на динамичните условия на пазара у нас. И по този начин да се гарантират по-големи обеми реализирани нощувки, които в комбинация с по-висока средна цена на стая, да осигурят добри нива на нетни приходи от налична стая.

"София хотел Балкан" АД има сключен договор за франчайз със световната хотелска верига "Старууд". По решение на общото събрание на акционерите от 25.01.2011 г. има сключени и договори за управление и техническа помощ с "Кокари Лимитид", Кипър.

Структурата на приходите в дружеството запазва основната тенденция и през този отчетен период. Към края на септември те са общо в размер на 12.15 млн. лева. Най-голям дял от тях са получени от реализирани нощувки - 7.03 млн. лева. Паричните постъпления се допълват и от приходи от дейността "Хранене" - 3.02 млн. лв., от наеми - 1.21 млн. лв., и от други приходи - 504 хил. лв., а от финансови приходи са получени 388 хил. лева. Спрямо същия период на миналата година незначително увеличение - с 26 хил. лв., има при приходите от наеми, а приходите от нощувки и хранене са намалели значително - с 686 хил. лв. (8.89%) при нощувките и с 323 хил. лв. (9.65%) при храненето. Финансовите приходи също са намалели с 85 хил. лв., а другите приходи - с 113 хил. лева.

Общата сума на разходите за деветмесечието е в размер на 12.17 млн. лева. Като цяло харчовете за дейността бележат намаление спрямо същия период на миналата година с 1 млн. лева. Това се дължи основно на значителното свиване в приходите от отдел "Хранене" и от нощувките и свързаните с тях разходи. Малко намаление има и във финансовите разходи. Промяната е резултат основно от плащанията на главници съгласно погасителните схеми към договорите за заем, което води до намаление в начислените и платени лихви от тези заеми.

В крайна сметка финансовият резултат на "София хотел Балкан" АД към края на септември е загуба в размер на 16 хил. лева.

В края на деветмесечието активите и пасивите на дружеството по балансова стойност възлизат на 160.48 млн. лв. при 159.35 млн. лв. в края на декември. В актива на баланса, след инвестицията в дъщерното дружество "Метропол Палас" д.о.о. в размер на 61.75 млн. лв., дълготрайните активи са тези, които имат най-висок дял. В пасива на счетоводния баланс са посочени усвоените кредити по договори за банкови кредити и овърдрафт с "Юробанк България", включително този в размер на 28.77 млн. евро за закупуването на сградата на хотелл Метропол през 2006-а. Отразен е и кредитът, отпуснат през 2012 г. от мажоритарния акционер "Бандола Пропъртис" Лтд.

През март е подписан анекс №6 към договора за заем между дружеството и "Бандола Пропъртис" Лтд., с който се удължава срока на действие до декември 2020 година. През септември пък е парафирано допълнително споразумение №29 към договора за овърдрафт между "София хотел Балкан" АД и "Юробанк", с което се удължава срока на договора до 1 януари 2022 година.

Към края на декември всички кредити формират общата дългосрочна задлъжнялост на "София Хотел Балкан" АД в размер на 65.70 млн. лева.

Основните рискове пред дружеството за дейността му през следващото тримесечие са възможни отклонения от плануваните цели и очакваните резултати за годината, произтичащи от външни и вътрешни събития.

На фона на световна икономическа обстановка, както и политическите събития от страната и региона, които значително оказват влияние на търсенето и потреблението на луксозни стоки, все по-силно се усеща увеличаването на конкуренцията между петзвездните хотели на пазара. "София хотел Балкан" АД, както и конкурентите му, се борят за запазване на пазарния си дял и търсене на нови клиенти. Тенденцията на пазара продължава да е за завладяване на част от пазарния дял на четиризвездните хотели. Този сегмент се засилва като конкурентен фактор и от навлизането на пазара на нови международни вериги и проактивната маркетингова и ценова политика, която демонстрират.

Друго негативно влияние върху приходите от дейността оказа и разширяващото се влияние на конкуренцията в сегмента на петзвездните хотели. Фактор, оказващ влияние, е и бързото навлизане на нови четири- и петзвездни хотели, които привличат част от клиентите. С цел минимизиране на този риск "София хотел Балкан" АД работи в посока на разширяване на пазарния дял и разнообразяване и обновяване структурата на предлагания продукт. Успоредно с това се проучват пазарни ниши и други дейности, водещи до обновление на продукта и повишаване качеството на предлаганите услуги.

Най-големите акционери в края на септември са "Бандола Пропъртис" ЛТД, Маршалски острови с дял от 87.49% и "Кокари Лимитид", Кипър с 11.85% от акциите с право на глас в общото събрание. Няма промяна в броя на притежаваните гласове в "София Хотел Балкан" АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във