Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Наредба ще изисква поне 30% рециклирана суровина в съдовете за напитки

В прехода към кръгова икономика при управлението на отпадъците много важно е  удължаване на жизнения цикъл на продуктите. Това може да става чрез политики и технологични решения за повторно използване и рециклиране на материали и продукти.

"Нарастващото търсене на суровини и енергийни ресурси при ограниченото им предлагане води до необходимостта от развитие на иновациите – в партньорство с бизнеса и научните среди ще се търсят нови решения в промишлеността“. Това отбеляза заместник-министърът на околната среда и водите Ренета Колева пред участниците в международната конференция „Зеленият преход – решения и предизвикателства за България“

Според нея от ключово значение за мерките срещу измененията на климата е

по-разумното използване на суровините,

като промяната трябва да обхваща целия производствен цикъл. Новите цели за 2035 г., заложени в Закона за управление на отпадъците, са 65% повторна употреба и рециклиране на битови отпадъци и ограничаване на депонирането до 10 на сто.

„Предстои приемането на Наредба за ограничаване на въздействието на определени пластмасови продукти за еднократна употреба“, съобщи още  заместник-министърът. Проектът предвижда задължение за влагане на рециклирана суровина в съдовете за напитки – 30%, и цел от 90% разделно събиране на РЕТ бутилки. Крайната цел е да се приложат поетапни мерки за

промяна на потребителските модели в обществото.

Политиката на МОСВ предвижда още разширяване на системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, включително изграждане на площадки за предаване на отпадъци от домакинствата. По този начин ще бъдат осигурени допълнителни възможности за повторна употреба и рециклиране на отпадъци, които сега не са обхванати в системите. Разбира се, в подкрепа на разделното събиране е необходима и цялостна промяна в начина на събиране на смесени битови отпадъци и преминаване към

заплащане на услугите пропорционално на количеството и обема на отпадъците.

На форума стана ясно, че екоминистерството е разработило проект на Национална стратегия за кръгова икономика 2021-2027 година. Тя има няколко основни цели – зелена и конкурентоспособна икономика, по-малко отпадъци и повече ресурси и икономика в полза на потребителите. Междуведомствена работна група ще подготви окончателния вариант на стратегията и заедно с план за действие за периода 2021-2027 г. документът ще бъде внесен в Министерския съвет в началото на следващата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във