Банкеръ Daily

Търговците на едро с лекарства алармират:

Наредба, приета от Асена Сербезова, нарушава търговската тайна

Българската Асоциация на търговците на едро с лекарства (БАТЕЛ) разпространи позиция, в която предупреждава, че е обнародван нормативен акт в противоречие със Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С него едни икономически субекти ще се поставят в привилегировано положение за сметка на други.

Става дума за Наредба 4 на Министерството на здравеопазването от 2019 г., с която ще се даде право на търговците на дребно с лекарства да имат достъп до затворената и автоматизирана СЕСПА –Специализирана електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти.

Наредбата противоречи на принципа за гарантиране на регламентирания достъп до СЕСПА, записан в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Поддържането на СЕСПА се осъществява със стриктен контрол на достъпа до информацията и данните, предоставяни от търговците на едро.

С промените в Наредба 4 ще се даде възможност на търговците на дребно с лекарства да получат данни, представляващи търговска тайна, за чието опазване притежателят им (съответният търговец на едро) е положил съответните мерки за защита.

Освен това и администраторът на СЕСПА – Изпълнителната агенция по лекарства е задължена да осигурява мрежовата и информационната сигурност на специализираната електронна система при опазване на тайната на получената информация.

От Асоциацията на търговците на едро с лекарства посочват, че целта, с която е създадена СЕСПА – а именно да събира информация, за да анализира установяването на недостиг на лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък на територията на страната, по никакъв начин не предполага друг субект във веригата на доставките – търговците на дребно, да имат достъп до данните.

В мотивите към наредбата е посочено, че очакваният резултат от нея е притежателите на разрешение за търговия на дребно с  лекарствени продукти да получават своевременно информация за липса на наличности в складовете на притежателите на  разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти.

Търговците на едро обаче подчертават, че най-вероятно в Министерството на здравеопазването не са наясно, че този резултат вече е постигнат с  действащата при търговците на едро система за изпращане на  електронни заявки през сайта на съответния търговец.

Тази  система дава възможност всяка аптека да да получи точна и достоверна  информация дали дадено лекарство е налично, при това тя може да се информира и онлайн, и по телефона - своевременно и в реално време.

В същото време, ако съответната аптека разчита на данните в СЕСПА, то те се актуализират веднъж в денонощието.

Освен това търговците на едро с лекарства уточняват, че между тях и аптеките съществуват търговски взаимоотношения, които включват и финансови взаимоотношения - примерно, ако някоя атека си просрочи задълженията към търговеца на едро, тя едва ли ще получи лекарствата, които иска дори и да вижда в СЕСПА, че той разполага с тях.

В крайна сметка търговците на едро с лекарства препоръчват на Министерството на здравеопазването, ако иска наистина да подобри здравните услуги и  грижите за пациентите, да им осигури свободен  достъп до наличностите и адресите на аптеките, които имат разрешение да търгуват на дребно с лекарствени продукти.

Борислава Кирилова

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във