Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намаленото потребление прави несигурни регулярните поръчки в козметиката

От един декар четири-петгодишно насаждение се произвежда 300 – 400 кг цвят, от които пък се получава 3 – 10 кг лавандулово масло. Българското лавандулово масло е сред ценените на международния пазар.

През миналата година дейността на "Българска роза" АД - Карлово е сериозно повлияна от ефекта на пандемията от Ковид-19 и наложените ограничителни мерки, които доведоха до рязко свиване на икономическата активност във всички водещи глобални икономики, особено през първото полугодие. Експортната ориентираност на компанията обуслови и силната зависимост на производствената дейност с външните пазари. Независимо, че в България не бяха наложени ограничителни мерки в промишлените предприятия, ефектът на пандемията от Ковид-19 оказа влияние върху дейността и продажбите на фирмата в насока намаляване на търсенето на произвежданата продукция и обема на поръчки от основните клиенти на компанията, необходимост от бързо усвояване на множество нови продукти с цел компенсиране на намалелите поръчки. Ефектът от мерките, които правителствата предприемат във връзка с Ковид-19 продължава да оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия на бизнес. "Продължаващата несигурност относно мащабите и интензивността на влияние на пандемията може да ни накара да ревизираме надолу предварителните си прогнози за 2021 г.", отбелязват мениджърите на фирмата от Карлово.

Бизнес-планът за 2021 година

предвижда увеличение в приходите от продажба

на продукция спрямо 2020-а. Производството на натурално-ароматични продукти е подчинено на наличието на суровина за преработка (розов, лавандулов цвят и др.), което силно се влияе от природо-климатичните условия по време на кампания. Освен макроикономическите фактори, до голяма степен резултатите на фирмата ще бъдат повлияни и от ценовите равнища на основни материали влагани в производството на козметичните продукти. Друга тревожна тенденция е поскъпването на цената на ел.енергията за индустрията, което неминуемо ще даде отражение на производствените разходи на дружеството. Продължаващата вече над година обявена пандемия от Ковид – 19 оказва съществено негативно влияние върху икономическите настроения и глобалните условия за бизнес. "Българска роза" АД изнася своята продукция в редица страни, част от суровините и материалите, с които работи са внос от ЕС и трети страни. Предвид факта, че разпространението на Ковид -19 е различно в различни части на света, което налага ограничаване на придвижването на товари и хора, се отрази и продължава да се отразява негативно на износа на готова продукция, вноса на суровини и материали, а така също и на туристите, които са голям потребител на тези продукти.

През 2021 г. се предвижда 

обновяване на вече съществуващи козметични серии,

разработка и пускане в редовно производство на нови продукти към съществуващи серии, а така също и разработване на продукти по конкретно задание от клиент.

На вътрешния пазар, който е основен за миналата година, се търгуват козметични изделия и парфюмерийни продукти, а в чужбина - козметика и натурално ароматични продукти. Добрата новина за фирмата е, че расте обемът на продажбите навън, които през миналата година са били 34.85% при 29.41% през 2019-а. У нас "Българска роза" АД среща силна конкуренция от страна на множеството фирми, които работят в този бранш. Предвид свитото потребление на съществуващите клиенти, производството и реализацията на тютюневи соуси и композиции изцяло зависи от наличието на конкретни поръчки. Дружеството има установени трайни взаимоотношения с български и европейски доставчици на суровини, от които няма значителна зависимост.

Общите приходи от продажби са по-малко спрямо 2019 г. с 3.12 млн. лв., което е в резултат на настъпилата икономическа криза във връзка с Ковид-19. Козметиката е основен източник на парични постъпления. 

През изминалата година наблегна и на разработването на

хигиенизиращи и дезинфекциращи продукти.

През първите шест месеца на 2020 година основен дял в продажбите на готова продукция се пада на продукт, който от години присъства в портфолиото на дружеството, но доби изключителна популярност и търсене поради опасността от зараза с Ковид-19, а именно гел за почистване на ръце на спиртна основа с аромат роза и лавандула.

Разходите за основна дейност също са намалели двукратно. От съществено значение за харчовете за материали са повишените цени на някои от използваните суровини, а така също и увеличените разходи за транспорт и доставка на същите.Разходите за труд са по-ниски спрямо 2019-а.

В крайна сметка "Българска роза" приключва годината с нетна загуба от 136 хил. лв. при печалба в размер 2 хил. лв. през 2019-а. Намалението е в резултат на спад в приходите от продажби на козметика и натурално-ароматични продукти вследствие на настъпилата икономическа криза от Ковид-19.

По инвестиционната дейност през миналата година са платени 10 млн. лв. собствени средства за машини, съоръжения и софтуерни програми.

 

Очаквани рискове и несигурности през 2021 г.

Отрасловият риск при козметичната индустрия е от влиянието на научните постижения по отношение на активни съставки, отговарящи на все по-високите изисквания на потребителите, новите технологии, уменията на мениджмънта, силната конкуренция на вътрешни и външни пазари. Рискът, свързан с натурално-ароматичната индустрия е обезпечаването с необходимите суровини за преработка, което зависи от добивите на етеричномаслените култури.

Различни фактори се очаква да окажат влияние върху разходите за 2021 година. Например, несигурност по отношение на регулярни поръчки от основни дистрибутори в страната и чужбина поради намалено потребление и покупателна способност вследствие на Ковид-19. Или пазарните цени на суровини и материали за производство на козметични продукти. Природо-климатичните условия по време на кампания 2021 (розова, лавандулова), които, от своя страна, определят наличието на суровина за преработка. Трябва да се отбележат и цените на енергийните ресурси, като очакваната тенденция е за покачване. Текущият относителен дял на енергийните разходи в себестойността на продукцията е около 2.92 на сто. През последните години расте силата на фактор като регионалната пазарна цена на работната сила, както и недостигът на квалифициран персонал.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във