Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Намалели са продажбите на вино, както за износ, така и за вътрешния пазар

Затруднено е било налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с допълнителни разходи за проучване, маркетинг и реклама.

Основни дейности, извършвани във “Винзавод” АД - Асеновград през 2020 година, са характерни за винопроизводството и са свързани с обработка, стабилизиране, бутилиране и реализация на готова продукция за износ и вътрешен пазар, както и грижи по съхранение на наличните вина и спиртни напитки. 

Неизменно през периода оказваше влияние и пандемията Ковид-19 разпространила се в страната. Като следствие от това има съществено намаление на продажби, както за износ, така и за вътрешния пазар, съобщават от винарната. Анализът е показал, че във фирмата има достатъчно количество готова продукция, необходимо за изпълнение на производствената програма през 2021 година, поради което през миналата година не е изкупувала за преработка грозде от реколта 2020. 

През миналата година с най-голямо натоварване на технологичните мощности и заетост на работниците за производство и реализация на бутилирани вина и спиртни напитки е бил декември, но и то е било между 40-45 процента. Една от причините за това е намаляване на търсенето на продукция както за вътрешен, така и за външните пазари, отбелязват от фирмата. 

Затруднено е било налагането на пазара на нови асортименти, тъй като е свързано с допълнителни разходи за проучване, маркетинг и реклама. През миналата година няма въведени нови продукти и асортименти в производство. 

През 2020 година в дружеството са произведени 226 хил. бутилки готова продукция. Имало е износ на 29 хил. бутилки на обща стойност 189 хил. лева, основно за клиенти от Германия, при 71 хил. бутилки през 2019-а. 

Намаляват продажбите на почти всички видове продукти на нивото от година 2019 г. - бутилирани вина, вина ВIВ и спиртни напитки. Изключение са продажбите на наливни вина на дребно от фирмения магазин - продажбите като бутилки са повече, но пък това е станало на по-ниска стойност. От реализираната продукция за износ и вътрешен пазар през 2020 година са получени приходи на обща стойност 1406 хил. лв., което е с 648 хил. лв. по-малко в сравнение с приходите от реализация през същия период на 2019 година. 

Приходите на фирмата са формирани от няколко направления. От една страна, от продажби на готова продукция и стоки, и от друга - продажба на материали и предоставени услуги, продажба на дълготрайни активи - земи и терени. Паричните постъпления от тях се запазват на годишна база. 

Направените разходи за производство на готовата продукция са в посока намаление, като през периода няма съществена промяна в цените на основните материали на доставчици от страната и чужбина. По-малко са харчовете за външни услуги и тези за осигуровки и работна заплати поради намаляване броя на служителите в предприятието. През четвърто тримесечие винарната е работила със средно списъчен състав от 49 човека при 79 души за същия период на 2019 година. 

В крайна сметка дружеството приключва годината с отрицателен финансов резултат - загуба, която обаче намалява до 660 хил. лв. при загуба, но от 980 хил. лева за 2019-а. 

”ВИНИ - АС” АД - Асеновград е най-големият акционер с дял от 49.99% от капитала на “Винзавод” АД. Росен Чаталбашев - председател на съвета на директорите и изпълнителен директор, притежава 36.15% от капитала на винарната. 

 

Прогнози

Pазчети за производство и реализация на продукция за 2021 година предвиждат нетен размер на приходи от продажби - за 2.62 млн. лв. и финансов резултат - загуба от 650 хил. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във