Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Най-висока цена държат нивите в Североизточния район - 1470 лв. на декар

Сделките със земеделска земя у нас са намалели през миналата година, като се отбелязва спад в средната цена на годишна база в отделните категории за използване на земята.

През миналата година средната цена на сделките с ниви в България достига 1042 лв. за един декар, което е с 1% по-малко в сравнение с 2019 година.

Погледът назад показва, че средната цена на сделките с ниви в България през 2019-а е била 1053 лв. за един декар, което пък е било със 7.4% повече в сравнение с 2018-а, показват данните от Националния статистически институт. И тогава за първи път прескача цената от хиляда лева.

Средната цена на сделките през миналата година между индивидуални инвеститори и фирми  достига 1042 лв. за декар, при покупко-продажбите между фирми обаче е по-ниска - 961 лева.

Средната цена на сделките с постоянно затревени площи (естествени и изкуствени ливади, мери и пасища) през 2020 г. достига 268 лв. за един декар и също отбелязва намаление спрямо предходната година - с 10.7 процента.

През последните четири години не са отчетени покупко-продажби на градини с овощни насаждения и на лозя.

И през миналата година първенството у нас с най-висока цена държат сделките с ниви в Североизточния район – с 1470 лв. на декар, което е с 0.5% повече спрямо 2019-а. За развитието на растениевъдството Североизточният регион разполага с най-много земеделска земя заедно със Северозападния и Югоизточния регион. По-голямата част от площите се стопанисват от крупни арендатори и земеделски кооперации. Обработваемата земя се използва основно за отглеждане на зърнени и маслодайни технически култури, като основни са пшеницата с много голям дял от площите ѝ в страната, царевицата и слънчогледът. Площите, заети с царевица намаляват за сметка на пшеницата и слънчогледа. По производство на тези най-разпространени култури регионът дели първенство със Северозападния регион. Регионът е и най-голям производител на царевица за силаж в страната. Забелязва се тенденция за намаляване на производството на пшеница и царевица за зърно и увеличаване на производството на слънчоглед заради трайното му търсене на световния пазар.

Повече пари са били необходими за купуване на парцели и в Северния Централен район, където цената достига 1155 лв. на декар, в Северозападния район - расте до 986 лв. на декар, а в Югоизточния район - повишението е до 899 лв. на декар. Спрямо 2019-а има увеличение на цената в четирите района съответно с по 1.5, 2.0, 4.4 и 4.41 на сто.

През миналата година вследствие на по-малкия интерес има намаление в цената на сделките с ниви спрямо 2019-а в другите два района у нас, като тя е и под хиляда лева. В Югозападния район има срив от 51% като за един декар са били необходими само 401 лв., а в Южния Централен район - сърцето на Тракийската низина, цената за един декар е намалял с 8.9% до 643 лева.

 

В Северния Централен район средната рента е най-висока

През миналата година средната цена за наем/аренда на един декар ниви достига 46 лв., което е с 6.1% по-малко спрямо 2019-а. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно затревени площи е била 21 лв. и е с 8.7% по-ниска спрямо предходната година.

През миналата година най-висока е средната цена за наем/аренда на един декар ниви в Северния Централен район - 59 лв., но спрямо 2019-а отбелязва незначителен спад с 1.7 на сто. Стойността на  наема/арендата намалява също в Североизточния район - с 21.7% до 54 лв. (причината е срив в реколтата през миналата година), и в Югоизточния район - с 5.4 на сто до 35 лева.

В Северозападния район обаче е има увеличение на цената на рентното плащане на годишна база с 2% до 51 лв., което е обяснимо предвид добрата реколта, която беше отчетена в този район.

В другите два района - Югозападния и Южния Централен район, цената на рентата на ниви остава без промяна - съответно по 30 и 32 лв. на декар, но е и най-ниска в страната.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във