Банкеръ Daily

Проспахме още едно обществено обсъждане

"Наддаването" за ремонта на Закона за особените залози приключи безславно

В продължение на един месец, в Портала за обществени консултации бяха публикувани всички необходими документи, съпътстващи ремонта на даден нормативен акт, в случая - Закона за особените залози.

Целта на упражнението е известна поне от половин година - съгласно намеренията на четворната коалиция и правителството на Кирил Петков, от 1 януари 2023 г. Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) започва да работи под шапката на Агенцията по вписванията.

Въпреки че за тази реформа се приказва усърдно от началото на 2022 г., откакто са обявени консултациите около законопроекта за изменение и допълнение на Закона за особените залози, в тях не се е включил нито един юрист, за финансисти - да не говорим. От специализираните медии и блогове лъха същата празнота и затова дежурните "лайкаджии" и "хейтъри" в социалните мрежи вече са на път да умрат от скука: газ - война - избори; избори - война - газ; война - избори - газ...

Тези дни монотонността по въпроса бе нарушена от публикация в блога на консултантската компания "Дунчева консултинг". Тя е озаглавена семпло, но общодостъпно - "До 25 август могат да се дават становища кой и как да води регистъра за особените залози", и съвсем конкретно - почти буква по буква - обяснява три неща: с какво ЗИД на ЗОЗ е полезен, с какво е опасен и какво трябва да се направи, за да бъдат предотвратени бъдещите щети.

За съжаление текстът е прекалено обемен (около три вестникарски страници) и още по-специализиран, за да го преразкажем надве-натри или "просто" да го препечатаме едно към едно. Ето защо ви предлагаме най-важното, според нас. Целият анализ може да прочетете ТУК.  

В мотивите към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози, се казва, че е предвидено Централният регистър на особените залози (ЦРОЗ) да се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието.

Предприети са действия за реализирането на съвременна информационна система, която да отговори на изискванията, поставени от предстоящата административна реформа.

Нормативно се обезпечава както цялостната електронизация на регистъра - с цел предоставяне на електронни услуги в съответствие с изискванията на Закона за електронното управление и превръщането му в публично достъпна база данни, така и преминаването му на подчинение на Агенцията по вписванията.

В процеса на подготовката на нормативна уредба относно воденето на ЦРОЗ от Агенцията по вписванията са установени някои празноти и несъответствия в действащия ЗОЗ, които могат да бъдат преодолени чрез съответни изменения и допълнения на закона:


  • Липсват разпоредби относно защитата на личните данни в ЦРОЗ;

  • Не е уредена възможност за даване на указания на заявителите в производства по вписване, заличаване или обявяване в ЦРОЗ;

  • Необходимо е внасяне на яснота относно подаваните заявления, документите към тях и допълнителните проверки, които следва да се извършват от длъжностните лица по вписванията;

  • Необходима е допълнителна уредба на прехвърлянето на информацията от досегашния регистър в базата данни на новия регистър на Агенцията по вписванията, както и дължимите действия от служителите на регистъра.

Със Закона за покритите облигации (обн., ДВ, бр. 25 от 29 март 2022 г.) се регламентира вписване в ЦРОЗ на особен залог върху съвкупността от вписаните в регистъра на покритието активи от покритието. Новата уредба налага отразяване на съответните изменения и в Закона за особените залози.

Необходимо е да се въведе разпоредба с оглед публичността на регистъра, ограничаваща исканията за доказване на обстоятелства и представянето на актове, които са вписани, съответно обявени в ЦРОЗ, както и да се регламентира интеграцията на ЦРОЗ с други регистри и информационни системи, с оглед спазване на принципа за еднократност на предоставяне на данните, заложен в разпоредбата на чл. 2 от Закона за електронното управление.

В отговор на необходимостта от прецизиране на правната уредба, настоящият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за особените залози (ЗИДЗОЗ) предлага уредба по няколко групи въпроси.

Защита на личните данни в ЦРОЗ

Съгласно чл. 24 ЗОЗ регистърът е публичен – всеки може да иска и да извършва справка, както и да иска издаване на удостоверение за липсата или за наличието на вписано обстоятелство и за документите, въз основа на които са извършени вписванията. Всеки има право на свободен и безплатен достъп до базата данни, съставляваща регистъра, и до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията и заличаванията.

Промените в ЗОЗ през 2016 г., свързани с предстоящото преминаване на ЦРОЗ към Агенция по вписванията, са направени преди влизането в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ, L 119/1 от 4 май 2016 г.).

Към момента законът не предвижда възможност за представяне на документи със заличени лични данни, нито регистриран достъп до електронния образ на документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията и обявяванията.

Неограниченият достъп до базата данни и до документите, въз основа на които ще се извършват вписванията, заличаванията и обявяванията в ЦРОЗ, обаче могат да предизвикат множество оплаквания и жалби от потребителите на регистъра, както показа опита след стартирането на търговския регистър.

С проекта на ЗИДЗОЗ се предвижда промяна в режима за защита на информацията, представляваща лични данни по смисъла Общия регламент относно защитата на данните, чрез въвеждане на регистриран достъп до делата на залогодателите и съдържащите се в същите електронни образи на документи.

С новия текст на чл. 24, ал. 2 и ал. 3 Агенцията по вписванията ще осигурява регистриран достъп до делото на залогодателя. Достъпът може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на искане и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията. По този начин се осигурява техническа защита на оповестените в регистъра лични данни чрез проследяване на потребителите на информация от ЦРОЗ в случаите на констатирана злоупотреба с тези данни.

За осигуряване на допълнителна защита на личните данни е предвидено заявителят да представя и преписи от актовете, подлежащи на обявяване в ЦРОЗ, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени (новата ал. 8 на чл. 27). В тази връзка е създадена нова разпоредба – чл. 22, ал. 3 от проектозакона.

Facebook logo
Бъдете с нас и във