Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 96 % от територията на страната са обхванати от кадастъра

Към 21 юли кадастърът обхваща 106.8 хил. кв. км или 96.21% от територията на страната. Набрана е информация за над 17.5 млн. недвижими имота. Това се посочва в писмен отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова на въпрос на депутата Александър Сабанов от Обединените патриоти
относно собствеността на земеделска земя от физически и юридически лица.

Кадастрална карта и кадастрални регистри има за 1028 населени места (урбанизирана и неурбанизирана територия), в т.ч. всички областни градове и 132 общински центъра. Такива са създадени и за неурбанизираните територии на още 3866 землища. Неурбанизираната територия обхваща землища или части от землища извън границите на урбанизираните места на населените места и на селищните образувания, в т.ч. земеделски и горски територии.

В отговора си министърът предоставя справка за собствеността на физически и юридически лица върху земеделски земи въз основа на площта.

Данните от кадастъра показват, че 29 физически и 53 юридически лица, включително еднолични търговци, притежават между 10 000 и 20 000 дка земеделска земя. Собственици на до 30 хил. дка земя са осем физически и 20 юридически лица.

Между 30 хил. дка и 50 хил. дка земеделска земя притежават пет физически и шест юридически лица.

Дванадесет юридически лица са собственици на земеделска земя с площ от 50 хил. до 100 хил. декара.

Парцели между 100 хил. и 200 хил. дка земя притежават две физически и три юридически лица.

Четири юридически лица имат собственост върху между 200 000 дка и 300 000 дка земеделска земя, а други две – върху земя с площ от 300 000 дка до 500 000 декара.

Няма физически или юридически лица, които да притежават над 500 хил. дка земеделска земя.

Кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти не създават права на собственост, а регистрират такива въз основа на наличните документи за собственост, обръща внимание министър Аврамова в отговора си.

Съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър, кадастралната карта и кадастралните регистри съдържат основни данни за местоположението, границите и размерите на недвижимите имоти на територията на Република България. Данните за собствеността върху имотите – собствениците и актовете, от които те черпят правата си, се установяват и регистрират въз основа на: регистрите към плановете и картите, използвани като изходна информация при създаване на кадастралната карта; предоставените от собствениците документи; регистрите на държавната собственост; регистрите на общинската собственост; служби по вписванията; регистрите на органите по приходите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във