Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 8000 безработни и заети с възможност за работа или обучение

Над 8000 безработни и заети ще могат да започнат работа или обучение с подкрепата на държавата. От понеделник Агенцията по заетостта чрез бюрата по труда предлага повече финансови преференции на работодатели и регистрирани безработни по различни програми и мерки за стимулиране на заетостта и/или придобиването на квалификация или ключови компетентности. Със средства от държавния бюджет ще се финансира наемането на работа на още над 5000 безработни лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда, както и обученията на минимум 2050 безработни и на 990 заети в микро-, малки или средни предприятия.

Това е възможно, след като по предложение на Агенцията по заетостта и с одобрението на Националния съвет за тристранно сътрудничество, служебният социален министър Гълъб Донев утвърди преразпределение на средствата за реализация през 2021 година на програми и мерки за насърчаване на заетостта, включени в утвърдения за тази година Национален план за действие по заетостта.

С преразпределението се извърши пренасочване на 3,5 млн. лв. от програми и мерки за стимулиране на заетостта, които поради епидемичната обстановка не стартираха своевременно или в пълен обхват. Агенцията по заетостта предложи формираните икономии да се насочат към търсени както от работодателите, така и от безработните форми за заетост.

Една част от преразпределените средства са насочени към работодателите, обявили в бюрата по труда свободни работни места. Средствата ще могат да се ползват, ако работодателите одобрят лице от регистрираните безработни, което е представител на целева група по програма или мярка от Закона за насърчаване на заетостта, за която дирекция "Бюро по труда" разполага със свободни средства за сключване на нов договор.

Преференции могат да получат работодатели, които наемат хора с трайни увреждания, младежи, майки с деца до пет години, в предпенсионна възраст, продължително безработни. Чрез предоставяните преференции, работодателите могат да получат субсидии освен за наемане на работа на безработни от посочените по-горе групи, но и за дуално обучение на безработни, обучение за придобиване на ключови компетентности на наетия персонал, както и за професионално обучение на безработни лица, необходимо за работа в съответното предприятие.

Бюрата по труда към Агенцията предоставят различни възможности и разнообразие от форми за финансова подкрепа по период, вид и размер на субсидиране. Конкретните параметри на финансовите стимули по отделните програми и мерки са определени в Националния план за действие по заетостта за 2021 година. Периодът на субсидиране варира от 3 до 24 месеца, а размерът на предоставяните ежемесечно средства за основно възнаграждение са от 320 до 700 лв., като в повечето случаи се предоставят и средства за допълнителни възнаграждения и осигурителни вноски за сметка на работодателя за всяко наето безработно лице по условията на съответната програма или мярка.

Предоставят се финансови преференции и на безработните лица, с които стимулира тяхната мобилност или предприемачество.

Актуалните възможности за кандидатстване до изчерпване на свободния финансов ресурс са публикувани в сайта на Агенцията по заетостта, в рубрика "Обяви за финансиране по региони", структурирани за всяка от деветте Дирекции "Регионална служба по заетостта" в подрубрики "Насърчителни мерки за безработни" и "Насърчителни програми и мерки за работодатели".

Свободните средства се обявяват и на информационното табло във всяка Дирекция "Бюро по труда" в страната, където може да се получи и пълна информация за възможностите, реда и условията за предоставяне на преференции за безработни или работодатели.

Facebook logo
Бъдете с нас и във