Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

НАД 710 МЛН. ЛВ. ВИСЯТ ОТ ПРИВАТИЗАЦИЯТА

Г-жо Бозова, колко са приватизационните сделки, при които не се изпълняват поетите ангажименти?
- Неизпълнение на задълженията от страна на купувачите е констатирано при 1117 приватизационни договори. За неизпълнението Агенцията за следприватизационен контрол е начислила предвидените в договорите санкции, а когато купувачите не са ге изплатили доброволно, са заведени съдебни дела.
Кои задължения обикновено не изпълняват купувачите - в сферата на инвестициите, в броя на работните места или...?
- За периода 1993-2003-а нашата агенцията е установила пълно или частично неизпълнение на инвестиционните програми при 18% от договорите. От общо договорените за това време 4 289 199 565 лв. не са реализирани инвестиции в приватизираните предприятия, възлизащи на 1 163 431 239 лева. При останалата част от контрактите купувачите са изпълнили и дори преизпълнили инвестиционните програми, като общо вложените средства са 3 764 206 110 лева.
За същия период при 20% от договорите не са изпълнени задълженията да се запазят 91 896 работни места. При останалите са отчетени изпълнение и преизпълнение.
Освен изпълнение на инвестиционните програми и програмите за трудова заетост купувачите са се задължили да не извършват разпоредителни сделки с предмета на приватизационните договори, да не се разпореждат с активи на раздържавеното дружество, да представят в Агенцията за следприватизационен контрол в определения срок годишните отчети, да изплащат задължения към кредитори на придобитото предприятие, да поддържат военновременните запаси, екологичната обстановка и други. Неизпълнение на тези ангажименти през 2005-а е констатирано при 29 приватизационни сделки. Агенцията е начислила общо 44 121 775 лв. неустойки. За 2004 г. 62-ма купувачи на са изпълнили въпросните изисквания и начислените неустойки са 42 339 204 лева. Що се отнася до задълженията за изплащане на разсрочената част от цената, към 31 декември 2005 г. по 219 договора има забавяне на две или повече разсрочени годишни вноски.
Бихте ли посочили с колко общо висят купувачите?
- Към края на миналата година общият размер на просрочените задължения по изплащане на разсрочената част от цената и начислените върху тях неустойки и лихви е 129 635 821 лв. и 47 322 081 долара. Задължението за разсрочено плащане не е изпълнено от купувачите по 360 приватизационни сделки. Предстоящите вземания по разсрочената част от цената, за които към края на 2005-а все още не е настъпил падежът, са 82 171 925.70 лева.
Имате ли проблеми при събирането на неплатените суми?
- Малка част от купувачите, на които са начислени неустойки, ги плащат доброволно. Тогава завеждаме съдебно дело и сме принудени да доказваме правотата си в триинстанционен исков процес. Но дори и след осъдително решение в полза на агенцията и влизането му в сила новите собственици не плащат и се налага сумите да бъдат събирани по реда на изпълнителното производство. В много случаи осъдените купувачи нямат имущество, към което се насочи принудителното изпълнение, тъй като са се разпоредили с придобитите от приватизационните сделки активи.
По молба на Агенцията за следприватизационен контрол съдът налага обезпечителни мерки върху предмета на приватизационния договор. Само че най-често единственото имущество на длъжниците е акционерното или дяловото им участие в капитала на раздържавените дружества, които в резултат на декапитализацията и лошото управление са обезценени и съответно недостатъчни за удовлетворяване на претенциите.
Голяма част от задълженията, поети по приватизационните контракти, не са обезпечени, което налага начислените неустойки да бъдат предявявани и доказвани по съдебен ред. Когато са учредени обезпечения - банкова гаранция, ипотека, залог..., и при констатирано неизпълнение на задълженията агенцията пристъпва към реализиране на договорните обезпечения.
Много ли са делата, които водите в момента срещу неизрядни платци?
- Висящите дела по искове на агенцията към края на миналата година са 858. Исковете са за 528 405 872.90 лв., като главниците са на стойност 489 972 804 лв., а лихвите - 38 433 067.90 лева. Следприватизационният контрол е ищец и по искове за 114 848 731.95 долара и 1 909 312.68 евро. Общият брой на делата, които водим заради неизпълнение на клаузите, поети от купувачите, е 1331. По 15% от тях агенцията е конституирана като страна, а останалите са заведени от нас през периода от влизане в сила на устройствения й правилник на 11 ноември 2002-ра до края на 2005-а. Общо 495 дела са приключили с влязло в сила решение, като при 388 то е изцяло или отчасти в наша полза, а при 107 исковете са отхвърлени.
Какво успяхте в крайна сметка да съберете?
- Приетите плащания по разсрочената част от цената по приватизационните договори в парични и непарични платежни средства са 136 578 772 лева.
Ще поискате ли някакви законодателни промени, за да стане следприватизационният контрол по-ефективен?
- Направили сме предложение за изготвяне на проект за изменение и допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Сега то се обсъжда на ниво работна група към Министерството на икономиката и енергетиката. Искаме да получим правото да събираме дължимите вноски от цената по приватизационните договори по реда на изпълнителното производство, както е регламентирано в Гражданскопроцесуалния кодекс. По този начин ще можем самостоятелно да пристъпваме към принудително изпълнение на дължимите вземания и тяхното събиране ще е по-ефективно. Сега тези суми се събират по съдебен ред. Агенцията също така трябва да бъде включена в кръга от лицата, които да имат достъп до информация, представляваща данъчна или осигурителна тайна.
Изпълняват ли се ангажиментите по големите сделки от 2004-а и 2005 година? Става дума за БТК, електроразпределителните предприятия...
- Поради значителния обем на представената в края на 2005 г. информация все още не е изготвена окончателна констатация за изпълнение на задълженията на купувача на БТК за първия отчетен период. Надявам се това да стане до края на този месец.
Първият отчетен период по сделките за електроразпределителните дружества приключи на в края на 2005-а. Отчетите по изпълнението на задълженията трябва да бъдат представени в Агенцията за следприватизационен контрол до 30 юни 2006 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във