Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 422 млн. лв. очакват проекти за инвестиции в земеделските стопанства

С приоритет ще бъдат разглеждани и проекти за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства.

За развитие на модерно земеделие са необходими инвестиции, както за обновяване на съществуващите стопанства, така и за навлизане на нови фермери. 

Една от възможностите за подпомагане е по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.". Общият бюджет на процедурата по подмярката е 422 218 104 лв., съобщиха от агроминистреството. 

Минималният размер на помощта за един кандидат е 29 337 лв., а максималният  – до  2 933 700  лева.

С предимство ще се разглеждат проектни предложения, които са насочени към екологосъобразно земеделие. Ще бъдат подпомагани инвестиции за дейности в чувствителните сектори - „Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство“ и „Етеричномаслени и медицински култури“. С приоритет ще бъдат и проектите за напояване на селскостопански култури, отглеждани в земеделските стопанства.

В изпълнение на приоритетите на Министерство на земеделието, храните и горите ще се подпомагат и млади земеделски стопани, дейности, свързани с подобряване качеството на земеделски продукти, както и такива, осигуряващи възможност за производство на биологична продукция.

Подпомагането е насочено към фермери, които смятат да направят инвестиции за внедряване на нови продукти, процеси и технологии в земеделските стопанства, както и обновяване на производството. С приоритет ще бъдат разглеждани проектни предложения с инвестиции в иновативни за стопанството технологии като - иновативни и цифрови производствени технологии, както и автоматизиране на работните процеси в селското стопанство. Мярката стимулира насърчаване на сътрудничеството между производители и преработватели на земеделски продукти. Приоритетни са проекти за опазване на околната среда, подобряване условията на труд, хигиена и други.

Кандидатите могат да се възползват от възможността да представят свои проектни предложения до 23 юли.

 

Краткосрочни кредити производителите на плодове и зеленчуци

От 21 април до 30 юни  ще се приемат документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2021 година. Държавен фонд "Земеделие” отпусна за тази цел 12 млн. лв., като от тях 3 млн. лв. се разпределят в помощ на оранжерийното производство.

Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 1.5%, а срокът за погасяване е до 30 юни 2022 година.

Ще се подпомагат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схеми за обвързано подпомагане за плодове и за зеленчуци (полски и/или оранжерийни), реколта 2021-а. Градинарите и овощарите трябва да са подавали поне три години назад заявяване за обвързано подпомагане за плодове и/или за зеленчуци (за Кампания 2018, за Кампания 2019 и за Кампания 2020 г.).

Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2021 година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във