Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 21 млн. лв. са неусвоени по процедурата за подкрепа на средни фирми

След приключилата оценка и във връзка със заложеното пропорционалното бюджетно разпределение по сектори на икономическа дейност са останали неусвоени по процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ средства в размер общо на 21 467 143.51 лева, съобщиха от Министерството на икономиката. В тази връзка, от страна на Управляващия орган на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“ (ОПИК) вече са предприети действия за вземане на решение от страна на Комитета за наблюдение на оперативната програма за одобряване увеличаването на бюджета по процедурата.

Същевременно, Управляващия орган на ОПИК е започнал процеса по  сформиране на екип по договаряне по процедурата, който ще изпраща покани до одобрените за финансиране кандидати да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент, включително на правилата в условията за кандидатстване. 

След проведеното договаряне с предложените за финансиране кандидати и при положително решение от страна на Комитета за наблюдение на програмата относно увеличаването на бюджета по процедурата, безвъзмездна помощ може да бъде предоставена и за кандидатите от списъците с резервните проектни предложения по реда на тяхното класиране.

Като част от мерките и действията за подпомагане на българския бизнес по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020" бе сформирана работна група, която да преразгледа всички отхвърлени проектни предложения (над 6 000 броя) по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, съобщиха от Министерството на икономиката. Тя трябваше да проучи проектите, подадени от допустими кандидати, съгласно Условията за кандидатстване и изпълнение, но отхвърлени поради непредставяне в срок или непредставяне съгласно изискванията на допълнително изисканите им документи. 

Работната група е приключила като са предложени общо 3 354 броя проектни предложения, които да бъдат преоценени по процедурата, като същите са включени в Списък на проектните предложения, които ще бъдат преоценени. 

С цел по-бързото приключване на оценката и своевременно публикуване на окончателните резултати, процедурата ще се извършва по опростени вътрешни правила, уточняват от министерството. Съгласно изменените Условия за кандидатстване и изпълнение ще бъде предоставен едноседмичен срок на кандидатите да представят изисканите им документи по отношение на които са констатирани нередовности.

Facebook logo
Бъдете с нас и във