Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Над 100 млн. лв. за пътна инфраструктура и водоснабдителни системи в общините

Две процедури за подбор на проектни предложения по подмярка 7.2. от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. обяви Държавен фонд „Земеделие“.

Първата процедура е Пътища - „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях“. Втората е Вода - „Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони“. Те са по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

По процедурата могат да кандидатстват общини на територията на „селските райони“ на страната.

Крайният срок за подаване на проектни предложения по двете процедури е 25 ноември.

Общият им бюджет възлиза на 100 млн. евро, в т.ч. 50 млн. евро, насочени към реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях, и 50 млн. евро, насочени към реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони.

Безвъзмездната финансова помощ по процедурите е в размер 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, по които допустимите разходи не надхвърлят левовата равностойност на 1 млн. евро. Размерът на финансовата помощ за проекти, които след извършване на инвестицията ще генерират нетни приходи, и са в размер над 1 млн. евро, ще се определя въз основа на анализ „разходи – ползи“ (финансов анализ).

Максималният размер на допустимите разходи за един проект, представен от един кандидат по двете процедури, е 1.5 млн. евро.

Чрез осигуряването на финансиране на проекти за пътна инфраструктура се очаква да се подобри транспортната свързаност и достъпност на по-отдалечените населени места. При финансиране на проекти за водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2000 е.ж. в селските райони ще се подобрени достъпът до качествена и чиста питейна вода в малките населени места в селските райони. Подобрената пътна и водоснабдителна инфраструктура ще предостави възможност за развитие на икономиката в селските райони, създаване на по-добра среда за живот и работа и смекчаване на тенденцията за обезлюдяване на тези райони.

Важно е да се отбележи, че кандидатите общини ще имат възможност да подават по две проектни предложения в рамките на четирите стартирали процедури чрез подбор, като едното от проектните предложения трябва да е насочено към повишаване на енергийната ефективност на общинските сгради.

Facebook logo
Бъдете с нас и във