Банкеръ Daily

Управление и бизнес

„Национална компания индустриални зони“ ще развива „Индустриален парк Видин“

Като основни приоритети в Бизнес програмата на „Национална компания индустриални зони“ ЕАД за периода 2021-2025 г. е заложено развитието на „Индустриален парк Видин“, доизграждането и управлението на „Индустриален парк София – Божурище“ и  развитието на втората фаза на „Индустриален и логистичен парк – Бургас“, както и последващи инфраструктурни инвестиции в индустриалните терени, собственост на държавната компания.  Предстои развитие на допълнителни зони, в които НКИЗ ще оперира, изграждайки нови индустриални паркове в близко бъдеще, съобщиха от дружеството. 

Бизнес програмата на „Национална компания индустриални зони“ е одобрена от Корнелия Нинова - заместник министър-председател и министър на икономиката и индустрията, в качеството й на орган, упражняващ правата на държавата като едноличен собственик на капитала на дружеството. 

В документа са заложени основните прогнозни показатели за изпълнение на дейността, които компанията трябва да постигне за всяка година от посочения петгодишен период.

Сред водещите цели на държавната компания са: създаване на благоприятни условия за инвеститорите и утвърждаване на компанията като водещ играч на индустриалните терени в България и подпомагане развитието на отделни икономически райони в страната и създаване на предпоставки за дългосрочна трудова заетост чрез развитие на ад хок проекти съвместно с общините.  

„Национална компания индустриални зони“ планира още изграждането на нова инфраструктура и рехабилитация на съществуващата в  индустриалните паркове и зони, които управлява. Ще се работи и за подобряване на дигитализацията, засилване капацитета на  научни изследвания, въвеждане на модерни технологии и създаване на подходяща иновативна среда за развитие в индустриалните паркове и зони на дружеството.

Компанията ще продължи изграждането на индустриални паркове и зони с необходимата довеждаща и локална инфраструктура и развитие на иновационни проекти.

За периода на този бизнес план, компанията си е поставила за цел: изграждането на индустриални паркове и зони от нов тип - модерни и конкурентни, в регионален и световен мащаб; насърчаване и осъществяване на инвестиции в структуроопределящи отрасли, както и в производства с висока добавена стойност, включително изграждане на центрове за високотехнологични и иновативни производства и не на последно място създаване на най-благоприятни условия за инвеститорите в чужда и непозната за тях икономическа среда.

Като крайната цел е привличане на инвеститори в сектори с висока добавена стойност, постигането на положителен търговски баланс и устойчиво икономическо развитие.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във