Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Национален регистър събира всички туристически забележителности и събития 

Вицепремиерът и министър на туризма Марияна Николова е внесла за обсъждане промени в наредбата за националния туристически регистър, към който ще се създадат два допълнителните регистръра.

Със Закона за изменение и допълнение на Закона за туризма (обн. ДВ, бр.17 от 25.02.2020) се предвижда министърът на туризма да организира воденето, актуализирането и поддържането на Национален регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития. В създадената глава петнадесета „а“ в Закона за туризма е уредено съдържанието на регистъра, който е публичен и има за цел да представи в структуриран вид информация за обекти и събития, които представляват интерес за туристите, и да осигури всички необходими данни за планиране и организиране на посещение. В Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития се включват Регистър на туристическите забележителности и Регистър на туристическите фестивали и събития.

Условията и редът за вписване на туристически забележителности, фестивали и събития в регистъра трябва да бъдат уредени в наредба. В изпълнение на това изискване е разработен проект и е допълнена Наредбата за Националния туристически регистър.

Проектодокументите заедно с мотивите към тях са публикувани на сайта за обществени консултации strategy.bg. Крайният срок за приключване на обсъжданията е 26 октомври. Възможно е промените да влязат в сила до края на тази година. В срок от девет месеца двата регистъра трябва да са напълно готови, т.е. до есента на 2021 г. може би ще видим събрани на едно място всички туристически забележителности и ще знаме какви фестивалии и събития се организират у нас.

Допълненията, касаещи Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития, са обособени в самостоятелна глава четвърта в Наредбата за Националния туристически регистър. В нея на първо място се регламентира съдържанието на обособените като самостоятелни раздели "Регистър на туристическите забележителности" и "Регистър на туристическите фестивали и събития". В глава четвърта от проекта на Наредбата се предвижда редът за вписване в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития.

В резултат от предлаганите допълнения в подзаконовия нормативен акт е доразвита на подзаконово ниво уредбата относно Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития, като се установят ясни и конкретни условия и процедури за събирането, систематизирането и актуализирането на информацията относно съществуващите туристически забележителности и провежданите фестивали и събития на територията на цялата страна от интерес за туристите.

Нормативно са уредени видовете забележителности, които подлежат на вписване в Националния регистър на туристическите забележителности, фестивали и събития. Собствениците, съответно лицата, на които е предоставено ползването или управлението на туристическите забележителности, вписани в регистъра, с изключение на защитените територии, имат задължение да поддържат, реставрират, ремонтират и предприемат всички необходими други мерки за запазването им при спазване на условията и по реда на Закона за културното наследство, като за неизпълнението на това задължение е предвидена санкция. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във