Банкеръ Daily

Управление и бизнес

На 30 юли КЕВР ще вземе решение за Десетгодишния план за развитие на мрежите на "Булгартрансгаз"

Междусистемна свързаност с газопреносните системи на съседните страни ще помогне за повишаване на капацитетите за пренос и осигуряване на възможност за снабдяване с природен газ в страната по различни маршрути.

На 30 юли на закрито заседание КЕВР ще вземе окончателното решение за одобряване на Десетгодишния план за развитие на мрежите за периода 2020-2029 г. на "Булгартрансгаз" ЕАД, съобщиха от регулатора.

"Булгартрансгаз" ЕАД е сертифициран за независим преносен оператор на газопреносната система на България. Съгласно Закона за енергетиката Комисията за енергийно и водно регулиране одобрява Десетгодишен план за развитие на преносната мрежа, внесен от дружеството, като наблюдава и контролира изпълнението му. Задължението за разработване на десетгодишни планове за развитие на мрежата от операторите на газопреносни системи на територията на ЕС е предвидено в чл. 22 от Директива 2009/73/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 13 юли 2009 година.

Така че националните планове за развитие на мрежата са важен елемент в Регионалните инвестиционни планове за развитие на мрежата (GRIPs), както и в Общностния план за развитие на мрежата в ЕС, изготвян от Европейската мрежа на операторите на газопреносни системи (ENTSOG).

В Десетгодишния план на "Булгартрансгаз" ЕАД за развитие на мрежите за периода 2020-2029 г. се отбелязва, че наличието на организиран пазар на природен газ подобрява условията за поддържане на конкурентна, прозрачна и недискриминационна търговия и постепенно отпадане на регулираната цена на природния газ. Заедно с това със създаването на борсов пазар на природен газ в България се стимулира създаването на либерализиран пазар, реална конкуренция в сектора и постигане на конкурентни цени.

Във връзка с търсенето на капацитет и източници за задоволяване на търсенето на природен газ в България за периода 2020-2029 г. и гарантиране сигурността на доставките на природен газ, в плана на "Булгартрансгаз" се изтъква  значителния напредък за осигуряване на междусистемна свързаност с газопреносните системи на съседните страни, повишаване на капацитетите за пренос и осигуряване на възможност за снабдяване с природен газ в страната по различни маршрути. А предвидените за периода 2020 – 2029 г. инвестиции ще допринесат за постигането на повишаване и гарантиране на техническата сигурност, безопасност и надеждност на газовата инфраструктура, както и за посрещане на очакваното нарастващо търсене на природен газ в страната и региона.

Предстои след завършването на Междусистемната газова връзка „Гърция-България“ тя да бъде присъединена към националната газопреносна мрежа, а през 2022 г. е предвидено да бъде готов и интерконекторът със Сърбия. 

В Плана е заложена и модернизация на четири компресорни станции /КС/ по транзитната преносна система, две КС станции по националната газопреносна система, както и на автоматични газорегулиращи станции.

Предвидени са също сериозна реконструкция, рехабилитация и модернизация на Подземното газохранилище „Чирен“,  както и основни ремонти и подмяна на преносни газопроводи и газопроводни отклонения.  До края на 2021 година трябва да приключи и разширението на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ от българо-турската до българо-сръбската граница, а също и ремонтът на голяма част от северния полупръстен на магистралния транзитен газопровод. Важен елемент в Десетгодишния план са и дейностите за осигуряване на достъп до природен газ на нови общини и на нови крайни потребители, което ще допринесе за подобряване на качеството на живот, енергийна ефективност и спазване на екологичните норми.  Заложено е изграждането на нови газопроводни отклонения, които да снабдят със синьо гориво нови потребители в общините Свищов, Панагюрище, Пирдоп, Банско и Разлог, Хисаря, Карлово и Сопот.

От страна на „Булгартрансгаз“ ЕАД поясняват, че изграждането на инфраструктура за съхранение и транспорт на малки обеми втечнен природен газ не е предмет на Плана на компанията и не касае дейността "пренос на природен газ по газопреносната мрежа".

Facebook logo
Бъдете с нас и във