Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Мътна поръчка задави Топлофикация София

Не чак толкова отдавна от Топлофикация София се похвалиха с амбициозната си и агресивна инвестиционна програма: През тази година ще бъдат вложени 42 млн. лв., или три пъти и половина повече средства в сравнение с 2010-а. За първи път от 30 години ще бъде направена сериозна инвестиция в топлоизточник - изграждането на нов 35 мегаватов турбогенератор в ТЕЦ София... Турбината ще е готова до две-три години и ще струва на дружеството около 32 млн. лева.
За съжаление тези щедри обещания на ръководството на предприятието за пореден път ще се окажат само празни приказки. Причината е нескопосано проведена обществена поръчка. Тя бе обявена на 10 юни 2010-а, когато столичната топлофикация е още под управлението на Петко Милевски и е за проектиране, доставка на съоръженията, строително-монтажни работи, настройка, изпитания и пускане в експлоатация на цялото оборудване на турбогенератор с мощност 35 мегавата и спомагателно оборудване за ТЕЦ София.
Документи за участие подават
само двама кандидати - обединението между българската фирма Риск Инженеринг на Богомил Манчев и руската Силови машини, както и румънската Дженерал Турбо. Съответно със заповед №390 от 29 септември 2010-а изпълнителният директор на топлофикацията назначава комисия за разглеждане, оценяване и класиране на представените от участниците в процедурата оферти. Тя се състои от 17 редовни членове, но има и пет резервни, които заради основните им роли впоследствие ще изброим поименно: юрисконсултът Мария Станимирова, заместник-директорът на топлоразпределителен район София инж. Румян Димитров, инж. Николай Цветков и инженерите от ТЕЦ София Цвятко Близнашки и Даниел Стефанов.
След повече от пет месеца сравняване на камари от документи, технически параметри, експлоатационни разходи, цени и т.н. на 19 март 2011-а назначеният в края на миналата година нов шеф на топлофикационното предприятие Стоян Цветанов подписва решението за класиране и избор на изпълнител. На първо място е консорциумът Риск инженеринг - Силови машини с комплексна оценка от 93.82 точки, а на второ с 91.67 точки остава Дженерал Турбо. Отбелязано е също, че офертата на победителя отговаря на предварително обявените изисквания, съдържа по-благоприятни условия за изпълнение на обществената поръчка по отношение на срока на доставка, гаранционен срок и предлагана обща цена за изпълнение на доставката.
Оказва се обаче, че това
твърде много се разминава с истината
Загубилата фирма - Дженерал Турбо, обжалва решението пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) и на 4 май тя се произнася по случая. От фактическата обосновка на антимонополистите излизат наяве няколко любопитни подробности. КЗК разкрива, че съставът на оценителската комисията, първоначално определен със споменатата вече заповед №390, е променян на няколко пъти. Освен това, въпреки че всичките й членове са подали декларации за липса на материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен кандидат или участник и не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с кандидат или участник в процедурата или с посочените от него подизпълнители, се установява, че съпругата и синът на члена на комисията инж. Любомир Любомиров са служители на Риск инженеринг. Любомиров е участвал в заседанието на 29 септември 2010-а, когато са отворени пликовете с офертите и е извършена проверка за комплектността им. Няколко дни по-късно той
докладва за конфликта на интереси
и съвсем логично е отстранен със заповед № 406 от 7 октомври 2010 година. Едновременно с това за нови членове на основния състав на комисията са включени резервите Даниел Стефанов и Николай Цветков, както и Николай Николов. А за резервни членове допълнително са назначени лицата Пламен Стойчев, Валери Чакъров и Антон Йовев.
Рокадите не спират дотук. Със заповед № 493 от 17 декември 2010-а от основния състав на комисията е изключен Румен Данев и на негово място е назначена Росица Андреева. С нова заповед № 94 от 11 март 2011-а пък на мястото на членовете Стоян Цветанов и Росица Андреева, без излагането на каквито и да било мотиви, са назначени Петър Тодоров и Анастасия Михайлова, които са участвали в заседанието, проведено три дни по-късно. На него, без заповед на възложителя и по решение на комисията, поради прекратяване на трудовото правоотношение с Ирена Илиева, тя е заменена от резервния член Мария Станимирова.
Всички тези въртележки изобщо не отговарят на изискванията на Закона за обществените поръчки, според който само когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и не може да бъде заместен от резервен член, възложителят издава заповед за определяне на нов. Както констатира КЗК, още в първоначалната заповед №390 на шефа на софийската топлофикация от 29 септември 2010 г. са посочени петима резервни членове на комисията, двама от които впоследствие са добавени към титулярите, но при наличието на още три резерви са назначени съвсем други хора. Ето защо антимонополният орган споделя направения от жалбоподателя извод, че непрекъснато променяният състав на комисията
поставя под съмнение нейната обективност
безпристрастност и ефективност при оценяване на офертите. КЗК е на мнение също така, че непрекъснато променяният състав на оценителите се отразява негативно върху ефективността на работата им, тъй като е необходимо допълнително технологично време за новите членове да се запознаят с представените от участниците офертни документи, както и с направените констатации по тях от предишните членове на комисията. От друга страна, незаконосъобразната промяна на състава на комисията създава условия за противоречия при разглеждането и оценяването на конкретните предложения в случай на несъответствия в експертните мнения на различните членове.
С това пропуските в обществената поръчка съвсем не се изчерпват. В офертата си обединението Риск Инженеринг- Силови машини например е предложило турбина тип ПР-35-8.8/10 с един регулируем пароотбор, а е приложило чертеж за съвсем различен тип генератор - ПТ-35-9.0/1.45.I с два регулируеми пароотбора. Заради разминаването комисията е поискала от участника уточнения, а той от своя страна е потвърдил предложения тип генератор, след което е получил възможност да представи нов чертеж. По този начин
на практика е извършено нарушение
на визираната в чл.68, ал.8 от Закона за обществените поръчки забрана да се използват предоставените на комисията възможности за попълване на офертите с документи, които са били изискани от възложителя, но не са представени от участниците, както и за промяна на предложения, съдържащи се в подадените оферти. В КЗК споделят съображенията на Топлофикация София, че поради специфичния характер и техническата сложност на предмета на обжалваната обществена поръчка е било необходимо да се искат множество уточнения и разяснения на предоставената документация. С конкретните си действия обаче оценителската комисията е превишила правомощията си, приемайки новопредставения от обединение Риск инженеринг - Силови машини чертеж на турбина. Според КЗК въпросното нарушение се явява самостоятелно правно основание за отмяна на решението на възложителя за класирането на участниците и избор на изпълнител на обществената поръчка, доколкото участникът Риск инженеринг - Силови машини е следвало да бъде отстранен от участие в процедурата на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП - несъответствие на офертата с предварително обявените от възложителя условия, тъй като представените впоследствие документи от участника представляват допълнение на техническото му предложение.
Има и още нещо - в първоначалната си оферта Риск инженеринг - Силови машини е декларирало максимално ниво на шума на инсталацията - 98 децибела, измерено на 1 метър разстояние от оборудването. Впоследствие то е коригирано на 85 децибела, съобразно изискваните от Топлофикация София.
В случая комисията е следвало да не се съобрази с коригираното ниво на шум, а да оценява офертата според първоначално декларираното. В този смисъл тя не е трябвало да иска разяснения, а да отстрани участника отново на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, категорични са антимонополистите.
След всички тези констатации
решението на изпълнителния директор на Топлофикация София Стоян Цветанов за избор на победител в обществената поръчка е отменено, а процедурата е върната на етап определяне на състав на комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на участниците. Обединението Риск инженеринг - Силови машини обжалва решението на КЗК пред ВАС, а жалба пуска и Топлофикация София. Върховните магистрати слагат точка на спора на 12 юли тази година, като отхвърлят подадените жалби като неоснователни, потвърждавайки правотата на антимонополното ведомство и направените от него изводи.
Основният потърпевш от цялата бъркотия, разбира се, е софийската топлофикация, тъй като новият турбогенератор за ТЕЦ София е от съществено значение за повишаване на ефективността на нейната работа. Забавянето на проекта обаче засяга индиректно и потребителите. Колкото по-бързо бъде изградена новата мощност, толкова по-бързо тя ще започне да произвежда електроенергия, от която пък топлофикацията печели пари, с които балансира цената на парното в столицата.

Доводите на Топлофикация София за рокадите в оценителската комисия
Членовете на оценителната комисия Румен Данев и Мария Станимирова са сменени, защото докато е траела процедурата по обществената поръчка, те са ползвали платен годишен отпуск през различни периоди от време. Това е наложили възложителят да определи нов член на комисията - Росица Андреева, назначена със Заповед № 493 от 17 декември 2010 година. Подобен е случаят със смяната на члена на комисията Стоян Цветанов с Петър Тодоров. С решение на Столичния общински съвет Стоян Цветанов е избран за изпълнителен директор на Топлофикация София АД, което е наложило да бъде заменен. Ирена Илиева пък е сменена от резервния член на комисията Мария Станимирова поради прекратяване на трудовото правоотношение с Топлофикация София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във