Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЪЛЧАНИЕТО НА АГНЕТАТА 2

МНОГО ОДИТОРИ ЩЕ МИНАТ ПОД НОЖА НА СЧЕТОВОДНИТЕ ЗАКОНИСтрастите, които се разгарят от месец около счетоводителите и одиторите, не стихнаха и през тази седмица. На общото си събрание на 26 юни 2001 г., дипломираните експерт-счетоводители задължиха ръководството на института да обсъжда с членовете си всички промени в счетоводното законодателството, засягащи тяхната професия. Какво беше тяхното учудване, когато се оказа, че няколко души от управителния съвет на ИДЕС са взели активно участие в подготовката на законопроектите за счетоводството и за независимия финансов одит, а членовете на ИДЕС в по-голямата си част научиха за приемането им на първо четене в парламента от медиите. Информация за тези законопроекти бе дадена и по време на международната конференция на тема Съвременни проблеми на одиторската професия, която се проведе на 4 и 5 октомври 2001 г. в София . Естествено е при това положение хората, управляващи ИДЕС, да се зададе въпросът: чии интереси защитават в този случай - на тези, които са им гласували доверие да ги представляват, свои лични или нечии други!? Защото в проектозакона за независимия финансов одит има доста спорни моменти, които извикват у повечето одитори следните въпроси:Защо одиторите трябва да държат изпит по Международните счетоводни стандарти, след като и досега те се изучаваха и влизаха в изпитните конспекти по счетоводство, в задачите на писмения изпит и в конспекта за изпита по Одиторски контрол и данъчно законодателство? Не е ли това начин да се разчисти теренът от конкуренцията, намалявайки броя на одиторите и като естествено последствие от това да се увеличат приходите на одиторските компании, в които участват членовете на УС на ИДЕС?Защо в другите професии - на адвокати, лекари и други подобни, не се прибягва до изпити при промяна на нормативната база или начините на лечение? Или одиторите са хора от друго тесто и трябва да са под непрекъснато напрежение? Известно е, че вземането на изпитите за дипломиран експерт-счетоводител са едно изключително трудно препятствие - достатъчно е да се направи една съпоставка между броя на кандидатите за одитори и броя на дипломиралите се. Видно е също, че през последните няколко години има трайна тенденция за намаляване на дипломираните експерт-счетоводители.Редно ли е в изпитните комисии да участват лица, които изпитват свои потенциални бъдещи конкуренти? Не трябва ли съставът на тези комисии да се сменя всяка година и в тях да участват лица, които не практикуват професията, защото само така може да се гарантира, че изпитите се провеждат безпристрастно и обективно?Знае ли авторът на законопроекта, че ако ИДЕС е юридическо лице с нестопанска цел, то, съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел, членуването в Института е ДОБРОВОЛНО, а не задължително, ако искаш да упражняваш тази професия? Къде отива правото на свободно сдружаване, гарантирано от конституцията?Защо институтът на дипломираните счетоводители да е само един? След като не са малко страните, в които има по няколко организации на дипломираните експерт-счетоводители.Защо в проектозакона за независимия финансов одит приходите от такси за провеждане на курсове и изпити и приходите от глоби и санкции, налагани от Института, са записани като приходи от нестопанска дейност и са освободени от данъци? Не знае ли авторът на проектозакона, че в чл.19, ал.2 от Конституцията на Република България е записано: Законът създава и гарантира на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като предотвратява злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и защитава потребителя? При това положение, ако законът бъде приет в сегашния му вид, не се ли опасява законодателят, че ще създаде работа на Конституционния съд? Защо ли в проектозакона няма предвидена възможност за обжалване на процедурата по приемане на членове на Института - ако отговаряш на изискванията, но не си симпатичен на управителния и контролния съвет, които могат и да не те приемат за член на ИДЕС?Защо няма процедура за обжалване на актовете на ИДЕС пред съдебен орган - така ли се доближаваме до изискванията на Европейския съюз?Защо глобите по закона постъпват в ИДЕС, няма ли по този начин да се стимулира глобяването за щяло и нещяло, за да се задоволяват финансовите потребности на ИДЕС - покупки на офиси, ремонти и други такива?Защо размерът на членския внос трябва да се определя от управителния съвет, а да не е фиксиран в закона, както бе до момента?Защо по настояване на представители на Голямата петица - ПрайсУотърхаусКупърс, Делойт и Туш, Ърнст енд Янг/АФА и Кей Пи Ем Джи, се улеснява придобиването на одиторска правоспособност на местни и чуждестранни лица, придобили правоспособност в чужбина, а в същото време българските одитори не могат да ползват същите облаги в чужбина? Нали пред закона всички са равни, или някои ще са по-равни от други?И накрая най-щекотливият въпрос: ако целта на вносителите на закона е да се намали броят на одиторите с цел да се освободи място за служителите на Големите пет (имащи правоспособност по международните стандарти), не следва ли да се осигури абсолютно независима комисия от изпитващи, за да се избегне конфликтът на интереси? В крайна сметка, не може да се установява монопол, при който колеги да късат колеги, изпитващи ги тенденциозно.Защо в предложенията за промяна на Закона за корпоративното подоходно облагане (измененията на чл.65, ал.1 и 2), които се разпространяват по знайни и незнайни пътища, са предвидени такива санкции за одиторите, които изразяват мнение относно отчета на предприятието, а в същото време отговорността за достоверността на отчета принадлежи на ръководството на фирмата. От този текст личи, че това изменение е предложено от някой от хората на инж. Кацарчев - отговарящия за данъчната администрация заместник-министър, който явно не е запознат със целта, обхвата и принципите на одита. И в крайна сметка, ако изобщо бъде приет, този текст е мъртвороден.За съжаление странно мълчание е обхванало одиторите - може би от страх за бъдещето, което явно вече е предрешено. Но ако наистина е дошло новото време (а ми се иска наистина да е така) и има прозрачност, защо се избягва дискусията в самия институт. Да, агнетата мълчат, мълчат, но като заблеят - става страшно, защото идва заколението им. Дават ли си сметка някои току-що прохождащи в държавното управление лица, че след тях има Конституционен съд, а дори и Страсбург?

Facebook logo
Бъдете с нас и във