Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МЪЛЧАЛИВОТО СЪГЛАСИЕ МОЖЕ ДА СЕ ОКАЖЕ ВЪЗДУХ ПОД НАЛЯГАНЕ

МИНИСТЕРСТВА И ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ НЕХАЯТ ЗА АНГАЖИМЕНТИТЕ СИ ПО ЗАКОНА ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА НАМЕСА В БИЗНЕСАВ навечерието на своеобразната миниреволюция в административното обслужване у нас, след която ще се прилага принципът на мълчаливото съгласие за издаване на разрешения и удостоверения по еднократни търговски сделки и действия, в държавните ведомства не се забелязва особено оживление.А времето си върви. На 18 декември изтича гласуваният от парламента шестмесечен преходен период до влизането в сила на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол на стопанската дейност (ДВ, бр.55 от 18 юни 2003 г.). Именно с него беше въведено правилото, че когато чиновниците не се произнесат в срок по заявления на граждани и фирми, това се приема за мълчаливо съгласие. Гратисният период пък се наложи поради необходимостта министерствата и общинските съвети да направят преглед на всички постановления и наредби, които противоречат на споменатия нормативен акт. В отсрочката определено имаше логика, тъй като новият закон на практика преобръща пирамидата на регулиране на стопанската дейност.Достатъчно е да се спомене, че след влизането му в сила, ако например БНБ не се произнесе с мотивирано решение в предвидения в Закона за банките и кредитното дело срок по искане на кредитни институции за откриване на клон в чужбина или за увеличаване на капитала им, те ще могат сами да предприемат подобни действия. Преди да сторят това обаче, те ще трябва да уведомят писмено Централната банка и да изчакат четиринадесет дни. Подобна схема ще се прилага и при започването на строеж, при някои външнотърговски сделки и други. Доста приятно звучат и разпоредбите, според които наместниците на властта ще имат право само веднъж да връщат гражданите и фирмите за отстраняване на нередности в документите им. На всичко отгоре бюрократите ще бъдат длъжни да оказват помощ при попълването на формулярите и обслужването ще става на едно гише. Проблемът е, че вместо да запретне ръкави и да си свърши работата, администрацията ни по стара българска традиция проспа даденото й време за подготовка. Проверка на БАНКЕРЪ установи, че вменените на министерствата и общинските съвети ангажименти се изпълняват, грубо казано, през куп за грош. От пресцентъра на Министерския съвет съобщиха, че по-голяма яснота по въпроса кои техни постановления и наредби трябва бъдат приведени в съзвучие с влизащия в сила на 18 декември закон ще има едва в началото на 2004-а. Казват, че през лятото на тази година на Дондуков 1 е била създадена междуведомствена работна група, която да състави списък на подзаконовите нормативни актове, подлежащи на корекция. Но екипът от държавни експерти като че ли не се е престарал особено.По-добре стоят нещата в Министерството на икономиката. По разпореждане на вицепремиера Лидия Шулева ръководителите на дирекции там са задължени да представят доклади за бъдещото прилагане на новия закон. Очаква се анализите им да бъдат готови до сряда (10 декември), когато темата за мълчаливото съгласие ще се обсъжда в рамките на Съвета за икономически растеж.Колкото до Столичната голяма община, нейните специалисти отговориха на запитването на БАНКЕРЪ за готовността им да прилагат новите административни процедури с... мълчание. Според юристи, работата по прегледа на правните норми, които не са в синхрон със Закона за ограничаване на административното регулиране, далеч не е толкова обемиста и сложна. Разковничето било в неговите преходни и заключителни разпоредби, където е записано, че на ревизия подлежат само постановления и наредби, които не са издадени в изпълнение на друг действащ нормативен акт. На практика обаче почти всички актове на държавната администрация са въз основа на други закони. Така предвидената възможност подобни нормативни несъответствия да бъдат атакувани по съдебен ред се оказва доста поизпразнена от съдържание. Излиза, че фирмите евентуално ще могат да оспорват най-вече решения на общинските съвети. Като стъпка към либерализацията на икономиката ни се оценяват и разпоредбите, които предвиждат занапред лицензионни и разрешителни режими да се въвеждат само със закон. По действащата досега уредба за това бе достатъчно само правителствено постановление. Само че компаниите не бива да се заблуждават, че оттук насетне автоматично ще отпаднат повечето ограничения. Както е известно, в специално приложение към новия закон са изброени 39 дейности, сред които банковата, застрахователната, тази на инвестиционния посредник и др., за които се предвижда лицензионен режим. Списъкът, в интерес на истината, почти се покрива с действащите и в момента режими.Заместник-председателят на Българската стопанска камара Дикран Тебеян е оптимист относно възможностите, които дава новият закон на фирмите. Макар че според него голяма част от малките и средните предприятия не познавали новите процедури. Тебеян е на мнение също така, че чиновниците ще се опитват да спрат извършването на някои търговски сделки дори и след прилагането на мълчаливото съгласие. Той напомни, че нормативният документ дава такива права на държавните служители, но решението им трябва да бъде мотивирано със заплаха на националната сигурност или имуществени права. Директорът на Института за пазарна икономика Красен Станчев пък смята, че съществува реална опасност администрацията да блокира новите процедури, налагайки безогледни откази или спирайки дейности, започнали след мълчаливо съгласие поради открити нарушения при последващи проверки.Според експерти е възможно да възникне напрежение и около това по кой ред ще се разглеждат заварените случаи и по-точно заявленията, подадени преди 18 декември? Юристите на Министерството на икономиката твърдят, че за тях ще важат сега действащите правни норми, по силата на които непроизнасянето по дадено искане се смята за отказ. Но становището на Стопанската камара е точно обратното.В последна сметка, очакваното с големи надежди мълчаливо съгласие може да се превърне и в класически пример за това, как държавата дава с едната ръка облекчения, а с другата ги отнема.

Facebook logo
Бъдете с нас и във