Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Морските местообитания ще се проучват срещу... девет милиона

Поредното харчене на европейски средства е на старта. Министерството на околната среда и водите, ръководено от Нено Димов е  обявило обществена поръчка  на стойност  близо девет милиона  лева  (8 206 293.84 без ДДС). Задачата ще е  „избор на изпълнител за проучване и картиране на разпространението на типове природни местообитания, местообитания на видове и техните популации, и определяне на природозащитното им състояние в морските пространства на Република България“.

Парите идват от еврофондовете по проект  „Натура 2000 в Черно море“. Финансирането е по приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие“ на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“ . Всичко това  става ясно от обявлението на  Агенцията по обществени поръчки.

Предмет на проучване и оценка  ще бъдат  седем типа морски и крайбрежни природни местообитания .  Бъдещият изпълнител на апетитната поръчка,  ще стане ясен на 25 юни.

Обхватът  на неговите задължевия , според записаното в заданието,   включва изпълнението на всички дейностите по проекта, които са раделени на пет фази.

Първата е „встъпителна“ , през която  изпълнителят следва да се запознае с наличната информация, предоставена от Бенефициента, както и да организира и да проведе встъпителна пресконференция и още от този род.  Втората е „подготвителна“  - през   нея ще започне  анализа за синхронизиране и оптимизиране на процесите за набиране на данни и докладването им по Директива за местообитанията. Изисква се изпълнителят  да разработи или актуализира методики за картиране и за оценка на типове природни местообитания и видове от Директива за местообитанията в морските пространства на България, в това число прецизиране на дефинициите на морските местообитания и техните подтипове. В нея е включена и подготовката  за предстоящите теренни проучвания. В нейното времетраене   изпълнителят ще трябва  „ да създаде релационни бази данни, които да съхраняват първичните данни от Дейност 3, както и ГИС база данни, която да съхранява пространствените данни, продукт от Дейност 3 по проекта“, пише в заданието .  

При третата фаза трябва да се извършат теренни проучвания в рамките на минимум два полеви сезона . Те включват  научни изследвания на типовете природни местообитания и местообитанията на видовете и техните популации в морска среда. Трябва да се съберат и  данните за оценка на тяхното природозащитно състояние.

В четвъртата фаза, се изисква да бъде направен анализ на резултатите от проведените проучвания в рамките на фаза три  и ако се налага - да бъдат  актуализирани. От изпълнителя се очаква той да актуализира схемите за мониторинг (съгласно чл. 7 от Наредба № 2 от 18 декември 2006-а).

Последната - заключителна фаза включва  изготвяне на документация, съгласно чл. 8 от Закона за биологичното разнообразие за обявяване на нови или промени в съществуващи защитени зони. В нея се включва  прегледа  и актуализацията  на стандартните формуляри на зоните, включващи морска акватория, по отношение на морските местообитания и видове в съответствие с резултатите от проекта и да представи обосновка за направените промени. Освен това трябва да изготви и да издаде Ръководство за определяне на морските и крайбрежни местообитания от европейска значимост в България и да изготви проекти на доклади по правилата на Директивата за местообитанията за оценка на природозащитното състояние на биогеографско ниво за типовете природни местообитания и видовете.

Финансовите изисквания към мераклиите да получат  тази поръчка са доста сериозни. Те трябва да са  реализирали  минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти на участника за последните три приключили финансови години  и той да е  не по-малко от  7 . 8 млн. лева.

Това не е първата обществена поръчка, която екологичното ведомство възлага по този проект. Преди по-малко от година (през август 2018-а)  само за нейното „разработване“ то плати  повече от милион ( 882 хил.лв. без ДДС).  Според официалните регистри  тя е била възложена на  „група икономически оператори“, които на практика са се сдружили в регистрираното преди година „Морско картиране БГ“ ДЗЗД. В него влизат „Приорити консулт“ ООД , „БГ Биомас“ ЕООД и  регистрираното в обединеното кралство дружество  „Нейчър Бюро Лимитид“ („NATUREBUREU  LTD“ ).

Дружеството с ограничена отговорност „Приорити Консултинг е собственост на Асен Мирянов Кръстев  и на акционерната компания „Ситизен съсайъти груп“, в която самият Кръстев притежава 34% от капитала. Според официалната страница на дружеството  това е „ консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейски и национални програми, насочени към частни, неправителствени и публични организации“.

„БГ Биомас“ ЕООД е собственост на Адриана Гаврилова. Дужеството е регистрирано в село  Сладка вода, намиращо се  във варненската община Дългопол. От информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на Европейския съюз в България става ясно, че фирмата на Георгиева и друг път е участвала в проекти, финансирани с евросредства  в цялата страна. Тя е получила финансиране за близа 150 хил.лева по няколко проекта, като например:  „Подобряване на физическата и жизнена среда в община Нови пазар“, "Рехабилитация на ПСОВ Албена и разширяване на канализационната мрежа в с. Оброчище, общ. Балчик"          и „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и съпътстващи колектори на град Петрич“, както и в „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение на територията на община Девня“.

Що се отнася до регистрираната във  британския град Нюбъри компания „Нейчър Бюро Лимитид“, името й  се среща и при  други проекти на министерството на околната среда и водите, финансирани с евросредства, като например този с меко казано странното наименование  „Знания за Натура 2000“, каквото и да означава това.

Дали същите компании сега ще се включат в състезанието за изпълнението на „основната“ част от този проект ? Засега  не е ясно.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във