Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Монбат" свива приходите и печалбата

Нетните приходи от продажби на "Монбат" АД намаляват със 7.39 на сто на годишна база, като към края на септември са на стойност  233.90 млн. лева. Това четем в междинния финансов отчет на фирмата за производство и търговия с акумулатори и оловно-кисели батерии - стартерни, стационарни с телекомуникационно приложение, специални с военно приложение и локомотивни. Главните суровини и материали в производствения процес на дружеството са олово и оловни сплави, полипропилен, полиетиленов сепаратор и сярна киселина. През тази година оловото заема около 65 на сто от разходите за единица продукт. Рискът от промяна на цените на тази основна суровина се управлява чрез изграждане на собствени рециклиращи мощности и чрез индексация на продажните цени към крайни клинети. 

Приходи от продажба на продукция са с най-голям дял, като осигуряват 151.62 млн. лева от всички парични постъпления между януари и септември.

Индивидуалната нетна печалба на "Монбат" за периода, която е в размер на 8.67 млн.лева, намалява с 51.41 на сто в сравнение с края на деветте месеца преди година.

Не съществува зависимост на компанията от клиенти, тъй като продажбите не се извършват директно, а чрез широка дистрибуторска мрежа в страната и чужбина. А съществена част от сделките с отложено плащане се застраховат в Българска агенция за експортно застраховане, поради което рискът от неплащане от страна на клиентите е минимизиран.

Маркетинговата и дистрибуторска стратегия осигуряват на "Монбат" пазарна диверсификация, с продажби в повече от 77 страни, като важни пазари за компанията са Германия, Франция, Испания и Саудитска Арабия. За периода между януари и септември компанията е реализирала на индивидуална база общо приходи от чужбина в размер на 103.20 млн. евро, които осигуряват 86,27 на сто от всички парични постъпления. Основен пазар на "Монбат" е Германия с дял от 9.87 на сто от общия износ на дружеството.

Останалите приходи са от продажби на вътрешния пазар.

"Монбат" няма нетни инвестиции, дъщерни предприятия или активи в Русия, Беларус и Украйна, но търгува с компании от тези държави. Продажбите към Русия представляват 3.07 на сто от общият износ на фирмата за деветмесечието, тези за Украйна и Беларус - около 0.74 на сто, като числата показват свиване на продажбите на тези пазари. Във връзка с веригите на доставки, дружеството не е зависимо пряко от тези държави и не очаква прекъсвания.

Рискове

Възстановяването на икономическите и финансовите пазари след Covid-19 изглежда, че е спряло след инвазията на Русия в Украйна. Това събитие накара участниците на световните  пазари да преразгледат своите очаквания за растеж за икономиката.

Покачването на цените на тока и енергоносителите, което се засили особено отчетливо след инвазията в Украйна, оказаха натиск върху европейските потребители, след две години на коронавирус, блокиране на производството и проблеми с трудовата заетост. Цените на едро на природния газ са се повишили с почти 300% през последната година поради необичайно ниските складови наличности, повишеното търсене от страна на икономиките, излизащи от пандемията и минималните доставки от Русия.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във