Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Модернизират рибарските общини и бизнеса с още 1.7 млн. лева

Преведене са общо 1 713 940 лв. за изпълнението на 13 проекта по Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 година. От тях 885 756 лв. са изплатени на четири публични бенефициери, а останалите 828 184 лв. са към девет кандидати, изпълняващи частни инвестиции.  

Най-много средства, в размер на 377 224 лв., са наредени към община Бургас, публичен бенефициер по Мярка 1.8 “Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки на територията на Местна инициативна рибарска група (МИРГ) „Бургас – Камено“. Проектът е част от Стратегията за „Водено от общностите местно развитие“ на рибарската група. С финансовата подкрепа на ЕС ще бъдат създадени условия за безопасно съхранение на плавателните съдове на територията на лодкостоянката в бургаския кв. „Крайморие“. Реализацията на проекта ще обезпечи от една страна безопасните условия на труд на рибарите, а от друга – ще подобри развитието на крайбрежния риболов на територията на МИРГ „Бургас – Камено“.

Институтът по рибни ресурси във Варна (към Селскостопанска Академия)  получава 365 177 лв. по проект за „Повишаване на знанията за състоянието на морската среда”. Средствата ще бъдат вложени за изследвания на видовете бели миди, както и за управлението на техните запаси. Паралелно с проучването се финансират и дейности, свързани с морското пространствено планиране и морските защитени зони.

Авансово плащане на стойност 21 920 лв. е преведено на община Аксаково по Мярка 3.1.1. „Екологична и устойчива рибарска област“ от Стратегията на МИРГ „Варна, район Аспарухово – Белослав – Аксаково“. Безвъзмездната финансова помощ се отпуска за проучвания по петте направления на „Синия растеж“ (Стратегията на ЕС за устойчиво развитие на морския и крайбрежен сектор). Проектът включва наблюдение и опазване на околната среда и в частност морското и водно богатство. Ще бъде разработена и електронна платформа, която ще осъществява взаимодействие и сътрудничество между общините, регионалните структури, бизнеса и гражданите в областта.

Разплатени са общо 383 768 лв. за изпълнението на четири проекта, включени в одобрената Стратегия за „Водено от общностите местно развитие“ на МИРГ „Високи Западни Родопи (ВЗР): Батак – Девин – Доспат“. Безлихвен заем от 121 435 лв. е преведен на община Доспат по Мярка 7.1 „Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности“. Останалите две оторизации, в размер на 93 580 лв. и на 86 738 лв., са на частни бенефициери и също са по Мярка 7.1. Първата е насочена към повишаване интереса на подрастващите към местния риболовен туризъм и въдичарството, а втората – за изграждане на крайречна алея за отдих с кът за игри по брега на река Девинска. Четвъртият проект, по който са изплатени 82 015 лв., е по Мярка 7.2 „Защита на околната среда в рибарската територия с цел запазване на тяхната привлекателност, обновяване и развитие на крайбрежните рибарски селища и съхранение и развитие на природното и културно наследство“ от Стратегията на МИРГ-а. Безвъзмездната финансова помощ е отпусната за проучване, идентифициране и трансфер на иновативни технологии за мониторинг на околната среда. Създадена е и софтуерната система за наблюдение и превенция на бракониерството чрез смарт устройства.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във