Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

МОДЕРНИЗИРАНИЯТ ФИНАНСОВ КОНТРОЛ - ОТЛИЧНИК ПРЕД ЕС

Окончателно се затвори законодателната рамка, регламентираща дейността на държавния вътрешен финансов контрол (ДВФК), която включва Закона за ДВФК и Устройствения правилник на Агенцията за ДВФК. В новоприетия Правилник за прилагане на Закона за ДВФК е посочено, че Държавният вътрешен финансов контрол се осъществява от органите на Агенцията за ДВФК чрез вътрешен одит от делегирани одитори, вътрешен одит за изпълнение на конкретни финансовоконтролни задачи и чрез превантивен контрол. Целта на правилника е да даде по-подробна уредба на новата система за финансов контрол в България.
Акцентът, който той поставя, е върху въвеждането на предварителен контрол, свързан със системата на двоен подпис. Това означава, че одитиращият служител и самият разпоредител с бюджетни средства предварително трябва да проверяват всеки разход и всяко поето задължение и ако намерят в него незаконосъобразност, да откажат извършването му, като главният счетоводител ще полага втори подпис. Така се дава гаранция, че предварителната проверка е осъществена и вземането на прибързани решения ще бъде предотвратено.
Вторият по важност е превантивният контрол, който Агенцията за ДВФК ще извършва по изключение - при констатирани сериозни нарушения, пропуски и слабости. В такива случаи агенцията ще трябва да уведомява министъра на финансите и Министерския съвет.
Освен това в Правилника за държавен финансов контрол са развити и функциите на одиторите. Задължително условие обаче е при извършване на одит, потърпевшият да бъде уведомен най-малко три дни преди проверката.
Според новия правилник, Агенцията за ДВФК ще сертифицира структурите, които ще се разпореждат със средства по сметки на ЕС, отпускани за съвместни проекти с българското правителство. Засега, според законодателството на ЕС, сертификацията се отнася само за агенцията по САПАРД, която се разпорежда с парите за развитие на земеделието и земеделските райони.

Facebook logo
Бъдете с нас и във