Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Модерни екотехнологии за производство на ел.енергия от въглища представиха пред специалистите от "Мини Марица-изток"

Екип на "Нуклеон Консултинг" ООД и на Института по инженерна химия на БАН са представили технология за производства на елекроенергия от въглищата на Маришкия басейн, със силно редуцирани емисии СО2 и производство на суровини за вторични производства. Това съобщават от пресцентъра на най-голямото държавно въгледобивно дружество в нашата страна.

Представители на "Мини Марица-изток" ЕАД са участваха в работна среща на заинтересованите страни по проект "Подкрепа за преминаване към чиста енергия в ЕС региони с интензивен въгледобив", с работно заглавие DeCarb, по покана на Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора (АРИР) и Черноморския изследователски енергиен център (ЧИЕЦ).

Представени бяха опитът на други държави в енергийния преход и възможностите за прилагане на чужди добри практики у нас, а също така бяха набелязани следващи стъпки за планиране на устойчивото развитие на региона.

Българският клъстър за биотехнологии представи възможности за развитието на региона като водещ в сферата на биотехнологиите, които имат потенциала за създаване на работни места и положителен БВП, чрез развиване на производства с висока добавена стойност.

Проект DeCarb, в който Агенцията за регионално икономическо развитие – Стара Загора е водеща организация, се финансира от програма INTERREG EUROPE (85%) и Република България (15%), а TRACER, в който българският партньор е ЧИЕЦ, е финансиран от програма Хоризонт 2020 на Европейския съюз.

От септември 2008 г. "Мини Марица-изток" ЕАД е дъщерно дружество на "Българския енергиен холдинг" ЕАД. Основната дейност на фирмата е свързана с добив и пласмент на въглища, промишлена, търговска, лизингова, ремонтна, външноикономическа дейност, подготовка и преквалификация на кадри за въгледобива с цел реализиране на доходи.

През август 2005 година е сключен концесионен договор, с който в полза на "Мини Марица-изток" ЕАД е учредена концесия за добив на въглища от находище "Източномаришки въглищен басейн".

"Мини Марица изток" ЕАД е най-голямото предприятие в България за добив и преработка на въглища, част от промишления комплекс "Марица изток". То разработва Източномаришкото лигнитно находище. Компанията експлоатира три рудника - Трояново 1 (село Трояново), Трояново север - (село Ковачево) и Трояново 3 (село Медникарово). Те осигуряват въглища за електроцентралите AES Гълъбово, ТЕЦ "Марица Изток 2" ЕАД и ТЕЦ "КонтурГлобал Марица Изток 3", както и за единствената фабрика за брикети у нас - "Брикел" ЕАД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във