Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Мобилни общински офиси ще помагат на Националната служба за съвети в земеделието

С общо 11 млн. лева ще се финансира подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). 

Това стана ясно след като заместник-министърът на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на ПРСР Георги Събев и изпълнителният директор на Националната служба за съвети в земеделието  Любомир Маринов подписаха договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Разширяване на териториалния обхват на Национална служба за съвети в земеделието чрез създаването на мобилни общински центрове (офиси) за консултантски услуги“.

С изпълнението на проекта се предвижда да се създадат 28 мобилни общински центрове  към съветническата служба, които ще обхванат територията на 96 общини в страната. Идеята е така да се улесни достъпът на малките земеделски стопанства до специализирани консултантски услуги, както и да се подобри капацитетът на участниците в организацията за трансфер на знания и иновации. Освен това с проекта следва да се повишат квалификацията и управленските умения на земеделските производители, тяхната осведоменост и подобряване на управлението на риска в стопанствата им.

Мобилните офиси ще допълват дейността на действащите към момента областни офиси на Национална служба за съвети в земеделието, като се предвижда от тях да се възползват близо 15 000 земеделски стопани. Те ще предоставят консултации на фермерите, ще организират информационни събития различни населени места, ще посещават на място стопаните като им разясняват условията за кандидатстване по процедури, финансирани чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, ще им предоставят и други съвети, пряко свързани с дейността на стопанствата.

Проектът е с продължителност до 1 септември 2025 година. Средствата по него ще се изразходват за наемане на помещения за мобилните офиси и закупуване на автомобили, оборудване и обзавеждане. Ще бъдат назначени по двама съветници за всеки офис, по един регионален координатор за районите на планиране и двама координатори на централно ниво. През първата година с финансирането ще бъде покрита издръжката на новите звена на 100%, а оттам нататък  субсидията ще бъде редуцирана с по 5% годишно, така че през последната година да представлява 80%, като  Национална служба за съвети в земеделието ще трябва да покрива със свои средства разликата.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във