Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министърът на екологията Нено Димов развърза кесията

В последните работни дни на тази година,  министърът на околната среда и водите Нено Димов се е разабързал  да похарчи над два и половина  милиона лева  европейски средства за ...планове и стратегии. Това става ясно от заданието, публикувано от  Агенцията по обществени поръчки.

Парите се осигуряват  в рамките на бюджетна линия по приоритетна ос 6 - „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 година. Те са предназначени за изготвяне на планове и стратегически документи в областта на управлението на отпадъците с включени две обособени позиции.

Първата е за „Разработване на Национален план за управление на отпадъците в Република България за периода 2021–2028 г.“ , а втората - за „Разработване на стратегия и план за действие за преход към кръгова икономика на Република България, за периода 2021–2027 г.“

Прогнозната стойност на заданието е 1 900 000 лв.без ДДС.

Така нареченият Национален план за управление на отпадъците  ще се прави на няколко етапа. При първият , мераклиите да вземат европейските пари ще трябва да извършат  основен преглед и анализ на политиката (националното законодателство) и техническата инфраструктура в областта на управление на отпадъците в Република България, който трябва да стане  основа за разработване на стратегически документи и определяне на приоритетите за следващия програмен период.

При вторият етап  кандидатите ще трябва да подготвят  проект на Национален план за управление на отпадъците за периода 2021-2028-а, включващ отделна глава за предотвратяване на образуването на отпадъците.

Срок за изпълнение на проекта е до 5 месеца, считано от влизането на договора  в сила.За първия етап   посоченият в документите срок за изпълнение е два месеца. В изрична забалежка е посочено, че по време на изпълнението на първи етап се допуска да стартира   и  втори етап, чиито срок за изпълнение е   до 5 месеца.

В документа изрично е записано, че участниците в процедурата трабва да изготвят „финансова обосновка, а  за всяка  мярка  да бъде определена отговорна институция чийто  бюджет има   конкретен източник на финансиране. В случай, че за една мярка има повече от една отговорна  за изпълнението институция - за всяка  да има отделно посочен бюджет. В случай, че бюджетът  на една институция може да има различен източник на финансиране – за всеки един източник на финансиране сумата да бъде разшифрована в срок до 5 месеца, считано от влизане в сила на договора“.

В общият срок за изпълнение на договора не се включва срокът за приемането  от Министерския  съвет на окончателния вариант на Националния план за управление на дейностите по отпадъците,  пише  още в обявлението. Казано по-просто - общият срок за изпълнение на договора спира да тече през периода на процедурата за одобряване от Министерския  съвет на текста на окончателния вариант на  Стратегията и Плана за действие за преход към кръгова икономика.

Финансово-икономическите условия, които са поставени пред бъдещите изпълнители, са свързани с реализираните обороти , които  не трябва да бъдат по-малко от 2 млн.лева. Вписани са и допълнителни условия по отношение на това, че кандидатът трябва да е изпълнил поне две  идентични  или сходни  с тази  от предмета на поръчката дейности.

Изрично е подчертано, че всеки от участниците в процудурата за възлагане има право да подаде оферта само за една от двете обособени позиции.

Тези от кандидатите, които не са представили Техническо приложение или то не отговаря на обявените условия на поръчката, ще бъдат  отстранени  от процедурата, предупреждават възложителите от Министерството на околната среда и водите.

Заплаха за отстраняване на участници има и по отношение на техните ценови предложения. В допълнителната информация към заданието  е записано: „Ценовото предложение се поставя  в запечатан, непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри". Извън плика "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън този плик  елементи, свързани с предлаганата цена или с  части от нея, ще бъде отстранен от участие в процедурата“.

Кандидатите да усвоят тези средства ще бъдат „пресяти“ на 23 януари 2020 година. А офертите им ще бъдат валидни до 21 юли следващата година. Но кои ще са победителите в надпреварата надали  ще стане ясно по-рано от три-четири  месеца, ако съдим по сроковете, в които ековедомството обявява сключените си договори в Агенцията по обществени поръчки.

Facebook logo
Бъдете с нас и във