Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министър Комитова назначи ново ръководство на "Автомагистрали“ ЕАД

Въз основа на извършена проверка и констатирани в доклада на Сметната палата нередности, както и съмнения за нецелесъобразно разходване на публичен ресурс, министърът на регионалното развитие и благоустройството Виолета Комитова е освободила досегашното ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД.

В борда на директорите са назначени Валентин Вълков, Иван Станчев и Десислава Христова.

Досега Вълков се е занимавал с инвеститорски контрол и строителен надзор. В периода 2017-2018 г. е бил изпълнителен директор на „Автомагистрали“ ЕАД, а преди това е заемал различни длъжности, включително технически ръководител на строителни обекти.

Иван Станчев е бил ръководител на отдел „Укрепване на свлачища“ в държавната компания.

Десислава Христова е заемала длъжността член на съвета на директорите на дружеството.

Въз основа на решение на 44-то Народно събрание от 16 декември 2020 г.и заповед на председателя на Сметната палата на Република България, бе извършен одит за съответствие на изпълнението на обществените поръчки, възложени на държавната компания "Автомагистрали“ ЕАД, в периода от 1 януари 2016 г. до 31 декември 2020 година. Направен е анализ на капацитета на дружеството за изпълнение на сключените договори през одитирания период. Анализирани са управленските решения и действия в одитираната област, свързани с ресурсите, с които разполага дружеството да изпълнява възложените му дейности, в т.ч.: изпълнение на дейности по отделните договори от външни изпълнители (юридически и физически лица), разходи за ползване капацитета на трети лица; регламентирани ред, условия и критерии за избор на външни изпълнители и доставчици, вкл. наличие на вътрешна процедура и изисквания за проверка на свързаност по смисъла на § 1, т. 3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК) между лицата, на които се възлагат дейности; контрол върху дейността на избраните подизпълнители.

 

За периода на одита дружеството е работило по 14 договори за изпълнение на строително-ремонтни дейности, свързани с укрепване на свлачища, изграждане и доизграждане, и модернизиране на участъци от републиканската пътна мрежа, коментира председателят на Сметната палата Цветан Цветков. Четири от тези 14 договори са възложени от АПИ директно, по облекчен ред на "Автомагистрали". Тъй като е преценило, че "Автомагистрали" разполага със собствени ресурси, персонал и строителна техника, с които да извърши сама строително-ремонтните дейности по тези договори.

На практика се е получило заобикаляне на закона, тъй като към датата на сключване на договори и впоследствие при изпълнение на тези договори, "Автомагистрали" не е разполагало с необходимия персонал и с необходимата техника. Цветкова посочи за пример един от договорите, който касае магистрала "Хемус" - за да го изпълни, дружеството е трябвало да разполага с 2400 души персонал и строителна техника от 600 единици, 15 производствени бази и два полигона за греди.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във