Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще вземат решение за приватизация на обособена част от "Летище Горна Оряховица"

Редовното правителствено заседание ще се проведе в четвъртък от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред има 15 точки.

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВАТА В НАДЗОРНИЯ СЪВЕТ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА.

Внася: министърът на здравеопазването

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ В ОРГАНИТЕ НА ЕДИННИЯ ПАТЕНТЕН СЪД.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕ № 849 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА СФОРМИРАНЕ НА МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ С ЦЕЛ ПРОМЯНА И ОПТИМИЗИРАНЕ НА НОРМАТИВНАТА БАЗА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА КОМПЛЕКСА ОТ ДЕЙНОСТИ, СВЪРЗАНИ С БОЕПРИПАСИТЕ, И ИЗВЪРШВАНЕ НА АНАЛИЗ НА НЕОБХОДИМОСТТА, УСЛОВИЯТА И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СЪЗДАВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА ЦЕНТЪР ЗА УТИЛИЗАЦИЯ НА БОЕПРИПАСИТЕ.

Внася: заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ЧАСТТА ОТ ПРОДАЖНАТА ЦЕНА НА ДЪРВЕСИНАТА И НЕДЪРВЕСНИТЕ ГОРСКИ ПРОДУКТИ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ ИМУЩЕСТВОТО НА „ЛЕТИЩЕ ГОРНА ОРЯХОВИЦА" ЕООД - ГОРНА ОРЯХО­ВИЦА

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТХВЪРЛЯНЕ НА МОЛБА НА ИВАН ЙОРДАНОВ МАРИНОВ ЗА ВЪЗОБНОВЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО ПО ИЗДАВАНЕ НА РЕШЕНИЕ № 56 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г. ЗА ОТЧУЖДАВАНЕ НА ИМОТИ И ЧАСТИ ОТ ИМОТИ - ЧАСТНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ДЪРЖАВНА НУЖДА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА УЧАСТЪК ОТ ПЪТ I-1 (Е79)" МЕЗДРА - БОТЕВГРАД" ОТ КМ 161+367 ДО КМ 194+164,89", НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД, СОФИЙСКА ОБЛАСТ И ОБЩИНА МЕЗДРА, ОБЛАСТ ВРАЦА.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ЧАСТ ОТ ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, И ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНОТО МУ ПРЕХВЪРЛЯНЕ В СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ, СОФИЙСКА ОБЛАСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ ЗА УПРАВЛЕ­НИЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, НА МИНИСТЕРС­ТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА WIZZ AIR HUNGARY LTD. ЗА ВЪЗДУШЕН ПРЕВОЗВАЧ, КОЙТО ДА ОПЕРИРА ПО МЕЖДУНАРОДНАТА ВЪЗ­ДУШНА ЛИНИЯ СОФИЯ - ЕРЕВАН - СОФИЯ, ДОГОВОРЕНА СЪГЛАСНО СПО­ГОДБАТА МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ ЗА ВЪЗДУШНИ СЪОБЩЕНИЯ.

Внася: министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА РЕГУЛИ­РАНЕ НA ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ И ПРОЕКТ НА СПОГОДБА ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА ТРУДОВАТА МИГРАЦИЯ МЕЖДУ ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ТУРКМЕ­НИСТАН.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РАМКОВА ПОЗИЦИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ФОНД ЗА СПРАВЕДЛИВ ПРЕХОД.

Внася: заместник министър-председателят

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ИЗВЪНРЕДНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА ЕВРО­ПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО ЗАЕТОСТ, СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ПОТРЕБИТЕЛСКИ ВЪПРОСИ, ФОРМАТ „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ", ПРОВЕДЕНО НА 13 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на здравеопазването

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР НА МОРСКИ ПЛАЖ „САРАФОВО", ОБЩИНА БУРГАС, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА МОРСКИ ПЛАЖ „СВЕТИ ВЛАС - ЗАПАД", ОБЩИНА НЕСЕБЪР, ОБЛАСТ БУРГАС.

Внася: министърът на туризма

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМА­ТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ.

Внася: министърът на земеделието, храните и горите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във