Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Министрите ще одобрят промени в Правилника за прилагане на Закона за мерките срещу изпирането на пари

Редовното правителствено заседание ще се проведе както обикновено от 10 часа, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. В предварителния дневен ред са включени 14 точки.

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАН­СИТЕ ЗА ОСНОВЕН ОТГОВОРНИК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДEЙНОСТИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Внася: министърът на финансите

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО СОЦИАЛ­НА ИКОНОМИКА 2020 - 2021 Г.

Внася: министърът на труда и социалната политика

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИМОТ - ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, ЗА ИМОТ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ДАВАНЕ НА СЪГЛАСИЕ ЗА АПОРТИРАНЕ НА ИМОТИ - ЧАСТНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, В КАПИТАЛА НА „НАЦИОНАЛ­НА КОМПАНИЯ ИНДУСТРИАЛНИ ЗОНИ" ЕАД - СОФИЯ.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ИКО­НОМИЧЕСКО, НАУЧНО И ТЕХНИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ПРАВИ­ТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И КРАЛСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА КАМБОДЖА.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБ­ЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИСТЕРСТВОТО НА ТЪРГОВИЯТА НА КИТАЙСКАТА НАРОДНА РЕПУБЛИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО НА СЪВМЕСТНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ИНВЕСТИЦИОННО СЪТРУДНИЧЕСТВО.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ МИНИС­ТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАРОДНОТО ПРАВИТЕЛСТВО НА ПРОВИНЦИЯ ДЗЯНСИ, КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБ­ЛИКА.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ПРОЕКТ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ ПРОЕКТ НА МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗ­БИРАТЕЛСТВО МЕЖДУ МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА, РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ И КОРЕЙСКА ФЕДЕРАЦИЯ НА МСП, РЕПУБЛИКА КОРЕЯ.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ВЪНШНИ РАБОТИ" (ТЪРГОВИЯ) НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРОВЕДЕНО НА 21 НОЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ (ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ИНДУСТРИЯ, НАУЧНИ ИЗ­СЛЕДВАНИЯ И КОСМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО), ПРОВЕДЕНО НА 28 И 29 НО­ЕМВРИ 2019 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: министърът на икономиката

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В НЕФОРМАЛНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА ПО КОНКУРЕН­ТОСПОСОБНОСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ФОРМАТ „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВА­НИЯ", ПРОВЕДЕНО НА 3 И 4 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В ЗАГРЕБ.

Внася: министърът на образованието и науката

 


 1. ДОКЛАД ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧАСТИЕТО НА РЕПУБЛИ­КА БЪЛГАРИЯ В ЗАСЕДАНИЕТО НА СЪВЕТ „ОБЩИ ВЪПРОСИ", ПРОВЕДЕНО НА 17 ФЕВРУАРИ 2020 Г. В БРЮКСЕЛ.

Внася: заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРА­ВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ, ПРИЕТ С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 357 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2018 Г.

Внася: министър-председателят

 


 1. ПРОЕКТ НА ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕД­БАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ В РЕГИСТЪРА И ЗА ИЗИСКВА­НИЯТА КЪМ ДЕЙНОСТТА НА ЛИЦАТА, КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ДЕЙНОСТ ПО ДОБИВАНЕ, ПРЕРАБОТВАНЕ И СДЕЛКИ С БЛАГОРОДНИ МЕТАЛИ И СКЪ­ПОЦЕННИ КАМЪНИ И ИЗДЕЛИЯ СЪС И ОТ ТЯХ ПО ЗАНЯТИЕ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 181 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2004 Г.

Внася: министърът на икономиката.

Facebook logo
Бъдете с нас и във